Informatief

Informatief (13)

Subcategorieën

Persberichten

Persberichten (10)

Zodra er een persbericht is uitgebracht kun je deze terug vinden in deze categorie.
Oude persberichten zullen worden verwijderd na 1 jaar.
 

Toon items...
Procedures

Procedures (1)

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je het clubhuis kan afhuren of hoe het calamiteitsplan eruit ziet zoek ze dan op in deze categorie.

Toon items...
Statuten

Statuten (1)

AKC Steeds Hooger - Statuten.

Toon items...
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement (1)

Het huishoudelijk regelement van onze vereniging... dit spreek voor zich.

Toon items...
Persbericht AKC Steeds Hooger
Apeldoorn 20 april 2012

Ewoud Broekema uit Dronten wordt per 1 augustus de nieuwe hoofdtrainer van Steeds Hooger en volgt Kevin Roeleveld op. Ewoud heeft de opleiding bewegingsonderwijs aan de Calo afgerond. Hij korfbalt zelf op reserve overgangsklasse niveau bij de Meeuwen in Putten.
Momenteel volgt hij de trainersopleiding KT4. Hij ziet het als een uitdaging om als jonge trainer bij Steeds Hooger aan de slag te gaan. Bestuur en selectie zijn bijzonder tevreden met Ewoud die als jonge enthousiaste trainer het komend seizoen de selectie op een hoger plan kan brengen.

Het bestuur.
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Persbericht, november 2010

Intersport Jonker nieuwe hoofdsponsor Steeds Hooger

“De handtekeningen staan onder het contract, een prima moment om het goede nieuws naar buiten te brengen, Intersport Jonker is onze nieuwe hoofdsponsor, aldus de voorzitter van Steeds Hooger, Henny Grootkerk.  De Steeds Hooger preses is reuze blij met de driejarige verbintenis. "Het is in deze tijd toch moeilijk om bedrijven enthousiast te krijgen, het is dan ook een opluchting dat we er in geslaagd zijn om Intersport Jonker als hoofdsponsor te mogen begroeten. Onze hoofdmacht presteert prima, maar willen we echt weer naar boven kijken, dan is een goede sponsor onmisbaar. Aan deze voorwaarde is nu voldaan en dat geeft een gerust gevoel. Bovendien heeft Intersport Jonker aangegeven op meerdere  fronten mee te willen werken aan promotie van onze club en korfbal in het algemeen. Het is natuurlijk geweldig dat een sponsor hier over mee wil denken en ik weet zeker dat de hele vereniging hier baat bij zal hebben."

De sponsoring is overigens een hernieuwde kennismaking want in de jaren tachtig was de Apeldoornse sportzaak ook al hoofdsponsor van Steeds Hooger. Toen werd er nog op het hoogste niveau gespeeld, nu moet Steeds Hooger genoegen nemen met een plek in de tweede klasse. Voor Intersport-eigenaar Richard Klein is dit geen probleem. "Het gaat niet alleen om het niveau en de prestaties, een vereniging bestaat uit meer dan alleen selectieteams. Ik heb Steeds Hooger het afgelopen jaar leren kennen als een hechte vereniging. Een club waar alle teams belangrijk zijn en presteren en gezelligheid hand in hand gaan. Op alle fronten zijn mensen ambitieus bezig en dat spreekt me aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze samenwerking voor beide partijen heel goed zal uitpakken."

Voor wie Steeds Hooger in actie wil zien, zondag 14 november spelen ze de eerste zaalwedstrijd tegen Sporting West in Amsterdam. De eerste thuiswedstrijd, in het Matenpark, is zondag 21 november tegen Haarlem. 

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

PERSBERICHT, APELDOORN 16 februari 2010

Steeds Hooger trainer Michel Arends stopt aan het einde van dit seizoen.

Het bestuur van Steeds Hooger en trainer Michel Arends zijn overeengekomen het contract na dit seizoen niet te verlengen. Michel blijft tot het eind van de veldcompetitie zijn werkzaamheden bij de club verrichten.
Steeds Hooger gaat op zoek naar een opvolger voor het nieuwe seizoen.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 1124

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25
APELDOORN,  dinsdag 17 februari 2009


De Korfbalclub Steeds Hooger  en trainer/coach Michel Arends zijn overeengekomen nog een jaar met elkaar verder te gaan. De huidige samenwerking verloopt naar volle tevredenheid en dat is reden genoeg om het volgend seizoen vol optimisme tegemoet te zien.


AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 11 24
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

APELDOORN, 2 MEI 2008

MICHEL ARENDS
TRAINER STEEDS HOOGER

Michel Arends
wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van de selectie van Steeds Hooger.
Na het tussentijds vertrek van Derking is Arends al tot ieders tevredenheid werkzaam als interim en hij zal zijn werkzaamheden dus na de zomer voortzetten.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 11 24

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

APELDOORN,  donderdag 28 februari 2008

HOOFDTRAINER WIM DERKING VERLAAT STEEDS HOOGER

Wegens gezondheidsproblemen is Wim Derking genoodzaakt zijn werkzaamheden als trainer/coach van de selectie van Steeds Hooger met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Wij betreuren het om op deze manier afscheid van Wim te moeten nemen.
Trainer Michel Arends, momenteel trainer van het tweede team,  zal de selectie nu tijdens de laatste fase van de zaalcompetitie onder zijn hoede nemen. Over de opvolging van Wim voor volgend seizoen wordt nog onderhandeld.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 11 24

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Apeldoorn, 22 februari 2007.

Wim Derking nieuwe trainer bij Steeds Hooger 

Wim Derking (52) uit Enschede wordt per 1 augustus 2007 de nieuwe hoofdtrainer bij Apeldoornse Korfbalclub Steeds Hooger. Wim Derking volgt Robin Grotendorst op die al eerder te kennen had gegeven er aan het einde van dit seizoen mee te willen stoppen.

Derking is oud-speler van Rigtersbleek en heeft ruime ervaring als trainer bij verschillende korfbalverenigingen.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 11 24

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Apeldoorn, 05 juni 2007.
Dit jaar bestaat de Apeldoornse korfbalvereniging Steeds Hooger 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er in de week van 9 tot en met 17 juni verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Zo staat het eerste weekend in het teken van onze jeugdleden en is er in de loop van de week een schuttersfestijn en een klaverjas- en darttoernooi. Op vrijdag 15 juni vindt de officiële receptie plaats. Zaterdag is er een reünie voor (oud) leden gevolgd door een spetterende feestavond. Tot slot is er op zondag een korfbaltoernooi. De teams die deelnemen zijn samengesteld op basis van ‘oude’ teamfoto’s.

De selectieteams van Steeds Hooger zullen komend seizoen in de competitie spelen in een retro-tenue d.w.z. het tenue zoals het in 1932 gedragen werd. klein_teamfoto-sth-1-tenue-

 
Laatst aangepast op maandag, 11 april 2016 14:19
HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastge­legd in een notariële akte op 23 september 1993, bevat dit huishoudelijk reglement een nadere uitwerking van hetgeen in de statuten is bepaald.
2. Waar in dit reglement de mannelijke vorm is gebruikt dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden.

Artikel 2
Klubkostuum
Voor de spelende leden wordt bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur de officiële verenigingskleding vastgesteld waarin wedstrijden worden gespeeld.
De verenigingskleuren zijn wit en zwart bij vorengenoemd besluit nader te nuanceren. Het bestuur is gemachtigd het klubkostuum te wijzigen onder voorbehoud dat de kleuren wit en zwart worden aangehouden.

HOOFDSTUK 2 LEDEN
Lidmaatschap

Artikel 3
De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden met gebruikmaking van het verenigingsinschrijfformulier bij de secretaris.
Donateurs kunnen zonder dit formulier worden ingeschreven.

Artikel 4
Opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder a van de statuten dient te geschieden aan de secretaris.

Artikel 5
Ieder lid krijgt op verzoek kosteloos een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Ieder lid is verplicht bij adreswijziging hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.

Kategorieën
Artikel 7
Onverlet het gestelde in artikel 7 van de statuten, regelende het stemrecht van de leden, worden - voor de deelname van leden aan vastgestelde kompetities enzovoort - de kategorieën onderscheiden conform de daarvoor geldende indelingen zoals deze zijn vastgesteld door het KNKV en/het district Oost daarvan.

Schorsing en royement
Artikel 8

1.   
a.   Een lid kan door het bestuur worden geschorst in geval van kontributieschuld en/of wangedrag. Schorsing kan geschieden voor een bepaal­de tijd of een onbepaalde tijd van maximaal 6 maanden. Een schorsing voor onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een schorsing voor een bepaalde tijd.
b.    Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voorheen ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door voordracht tot royement op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering. Deze voordracht moet op de agenda van die vergadering worden vermeld. Tegen schorsing kan het lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
c.    De aanzegging van een schorsing dient schriftelijk te geschieden.
d.    Een beroep dient schriftelijk binnen 14 dagen na de datum poststempel van het schrijven waarin de schorsing is aangezegd bij het verenigingssecretariaat ingediend te worden.
e.    Een opgelegde schorsing en een eventueel daartegen ingesteld beroep dient aan de leden te worden bekendgemaakt.
f.     In geval van een ingesteld beroep bij de Algemene Ledenvergadering dient het bestuur binnen een termijn van 4 weken de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
g.    De persoon die beroep heeft aangetekend tegen een opgelegde schorsing of een voordracht tot royement kan zich tijdens de behandeling hiervan laten bijstaan door een raadsman.
h.    Schorsing van een jeugdlid kan slechts geschieden nadat een gesprek met ouders of verzorgers heeft plaatsgehad.

2.
a.   Een lid kan door de technische kommissie of de jeugdkommissie geschorst worden voor wedstrijden in geval van het niet nakomen van de plichten ten aanzien van wedstrijden en/of training of onbehoorlijk gedrag tijdens een wedstrijd en/of training.
b.    De aanzegging van de schorsing kan mondeling geschieden maar dient schriftelijk bevestigd te worden.
c.    Een lid kan mondeling in beroep gaan bij het bestuur.
d.    Het bestuur doet na het beroep binnen een week uitspraak. De uitspraak wordt schriftelijk bevestigd.

Rechten van de leden
Kompetitieleden

Artikel 9
Elk kompetitielid heeft onder toepassing van artikel 7 van dit reglement ondermeer de volgende rechten:
1. met inachtneming van de door- of namens het bestuur gestel­de regels en aanwijzingen gebruik te maken van het terrein en/of de zaal en het materiaal om te korfballen;
2. te worden ingedeeld in een kompetitiegroep, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de plichten welke aan de indeling zijn verbonden aanvaardt;
3. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt;
4. aan alle andere voor zijn kategorie bedoelde verenigingsactiviteiten deel te nemen;
5. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent met inachtneming van de verdere bepalin­gen van dit reglement en de statuten;
6. zijn stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergaderingen.

Overige- en recreatieleden
Artikel 10
1. Overige- en recreatieleden hebben recht hun stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergade­ring. Daarnaast mogen zij aan ontspanningactiviteiten deel nemen.
2. Recreatieleden hebben bovendien het recht aan de voor deze leden bedoelde recreatiesport deel te nemen.
3. Ouders van jeugdleden, leden die op de eerste juni van het vereniging jaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, hebben het recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht met uitzondering van het gestelde in artikel 7 lid 4 van de statuten.

Verplichtingen van de leden
Artikel 11
Elk lid heeft onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de statuten de volgende verplichtingen:
1. zich als een waardig lid te gedragen en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven;
2. bij indeling in een team aan de wedstrijden van dit en van andere teams, waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, zo enigszins mogelijk, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te schrijven;
3. bij verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het door de technische kommissie vastgestelde tijdstip de wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte te stellen;
4. het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden;
5. de morele plicht om de Algemene Ledenvergadering en de voor zijn kategorie uitgeschreven bijeenkomsten bij te wonen.

Artikel 12
De vereniging in rekening gebrachte schade en door de bond aan de vereniging opgelegde boete kan aan de betrokken leden worden doorberekend, zulks ter beoordeling van het bestuur. HOOFDSTUK 3 GELDMIDDELEN
Algemene bepalingen
Artikel 13
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. kontributies;
2. donaties;
3. entreegelden;
4. subsidies;
5. rente;
6. sponsorgelden;
7. andere baten.
De indeling in kategorieën, alsmede de hoogte van de geldelijke bijdrage van deze kategorieën en de wijze van kontributiebetaling wordt door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De wijze van kontributiebepalingen staan ter beoordeling van de Algemene Ledenvergadering.

Reiskosten
Artikel 14
In de kontributie van de spelende leden zijn de reiskosten van en naar de kompetitiewedstrijden inbegrepen.
Door de Algemene Ledenvergadering kan hiervoor een andere regeling worden getroffen.

HOOFDSTUK 4. BESTUUR
Algemene bepalingen
Artikel 15
1.   Het bestuur heeft o.m. tot taak:
a.   De handhaving, uitleg en toepassing van de bepalin­gen van de statuten en dit huishoudelijk reglement.
b.   De uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en van het bestuur.
2.   Voorts doet het bestuur al datgene wat het in het belang van de vereniging en voor het door haar beoogde doel wenselijk acht.

Bestuursvacature
Artikel 16
Bij tussentijds ontstane bestuursvacatures worden de leden zo spoedig mogelijk van de tijdelijke bezetting conform artikel 14 lid 3 van de statuten op de hoogte gesteld.

Aftreden
Artikel 17
1.   Wanneer een bestuurslid zijn functie wil neerleggen moet hij dit schriftelijk mededelen aan de secretaris.
2.   Wanneer het bestuur in zijn geheel aftreedt moet het aanblijven tot de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een nieuw bestuur plaats vindt.
3.   De Algemene Ledenvergadering als bedoeld in lid 2 moet worden gehouden uiterlijk binnen twee maanden na de datum waarop het zittende bestuur besluit om af te treden.

Adviserende leden
Artikel 18
Het bestuur heeft het recht zich te laten bijstaan door adviserende leden. Deze mogen aan de discussies in de bestuursvergaderingen deelnemen maar hebben geen stemrecht.

Vertegenwoordiging
Artikel 19
Elk lid van het bestuur wordt afzonderlijk geacht de vereniging te vertegenwoordigen.

Voorzitter
Artikel 20
De voorzitter leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en hand­haaft de orde daarvan.
Hij heeft het recht de besprekingen te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is, voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht verdere bespreking toe te laten indien tenminste een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden dit wenst.
De voorzitter heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, behalve tot die van de kaskommissie, die in verenigingsverband plaatsvinden.  Hij heeft daar een adviserende stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.

Secretaris
Artikel 21
De secretaris voert alle korrespondentie namens en in overleg met het bestuur. Hij is belast met het bijhouden van het register als bedoeld in artikel 7 lid 5 van de statuten en zorgt dat bij alle vergaderingen aanwezig zijn een presentielijst en een exemplaar van de statuten en het huishoude­lijk reglement.
Hij beheert het archief en bewaart daarin alle inkomende, respectievelijk kopieën van uitgaande stukken, en houdt daarvan een register bij.
Hij zorgt voor de tijdige samenstelling van een overzicht van de gang van zaken in de vereniging over het afgelopen jaar als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de statuten.
Dit jaaroverzicht en de bijbehorende kommissieverslagen zullen worden toegevoegd aan de konvokatie ex artikel 18 lid 2 van de statuten voor de Algemene Ledenvergadering.
Hij maakt bestuursmededelingen en/of besluiten bekend aan de leden.

Penningmeester
Artikel 22
De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke en kontroleerbare wijze. Hij int kontributies, donaties en andere gelden en is gerechtigd daartoe kwitanties af te geven. Hij voert bestuursbesluiten inzake het financieel beheer uit. Hij is verplicht om op verzoek van de andere bestuursleden inzage te geven in de financiële administratie.
Bij zijn aftreden sluit hij de boeken af en draagt deze binnen acht dagen over aan de kaskommissie. De kaskommissie brengt binnen acht dagen rapport uit aan het bestuur. Hij zorgt voor de tijdige samenstelling van het financiële overzicht van de vereniging over het afgelopen jaar als be­doeld in artikel 17 lid 3 van de statuten.
Hij is belast met de inning van de kontributies, doch het bestuur kan dit geheel of gedeeltelijk op zijn voorstel dele­geren.
Hij is belast met de kontrole van de boekhouding bij de diverse kommissies indien deze financiën ter beschikking hebben.

Bestuursvergaderingen
Artikel 23
De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo dikwijls als hij dit nodig acht.
Op aanvraag van tenminste twee andere bestuursleden is hij verplicht binnen 8 dagen een bestuursvergadering te beleggen.
Bestuursvergaderingen zijn openbaar en derhalve toegankelijk voor alle leden.
Deelname aan de discussie is alleen mogelijk indien het bestuur dit toestaat bij monde van de voorzitter.
Bij behandelingen van punten met een persoonlijk karakter moet de vergadering door niet-bestuursleden tijdelijk worden verlaten, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Stemming in de bestuursvergaderingen geschiedt mondeling, tenzij de meerderheid van de bestuursleden schriftelijke stemming wenst. Bij schriftelijke stemming in de bestuursvergadering geldt hetgeen bepaald is in artikel 21 lid 5 van de statuten voor de Algemene Ledenvergadering.
Besluiten kunnen door de vergadering bindend genomen worden hoe gering de opkomst ook is.
Voorstellen moeten voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.
Voorstellen tijdens de vergadering ingediend kunnen in  behandeling worden genomen tenzij de meerderheid van de bestuursleden zich hiertegen verklaart.

HOOFDSTUK 5. KOMMISSIES
Algemene bepalingen
Artikel 24
1.   De door het bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 16 lid 5 van de statuten ingestelde kommissies worden onderschei­den in permanente en niet-permanente kommissies, welke laat­ste belast kunnen worden met een speciale opdracht en na de vervulling daarvan worden ontbonden.
De permanente kommissies worden vermeld in de bijlagen bij dit reglement.
2.   Omtrent de uitvoering van hun taak zijn de kommissies, bedoeld in dit artikel, te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
3.   Elk voornemen van een kommissie om een vergadering te houden wordt tijdig ter kennis gebracht van het bestuur opdat de voorzitter van de vereniging of zijn vervanger deze vergadering kan bijwonen. Bestuursle­den hebben daarbij toegang tot een kommissievergadering en hebben daar een adviserende stem.
4.   Van elke kommissievergadering wordt een kort verslag gemaakt waarvan een kopie aan het bestuur wordt gezonden.
5.   De kommissie brengt aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.
6.   Bij de ontbinding van een kommissie worden alle aan die kommissie toevertrouwde dan wel door haar beheerde materialen en bescheiden overgedragen aan het bestuur.
7.   Voor iedere kommissie stelt het bestuur een taakomschrijving vast.
8.   Indien een kommissie uitgaven wil doen is hiervoor toestemming van de penningmeester, of een ander bestuurslid nodig conform de statuten artikel 16 lid 8.
9.   Een kommissie moet op deugdelijke wijze gedane uitgaven en ontvangen inkomsten verantwoorden aan de penningmeester.
10  Indien door de kommissie korrespondentie wordt gevoerd dient hiervan archief te worden gehouden. Dit archief dient steeds ter inzage te zijn van de secretaris. 


HOOFDSTUK 6. VERGADERINGEN
Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 25
Voorstellen van leden, ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering moeten tenminste 21 dagen voor de vergade­ring schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. In dit geval worden deze voorstellen aan de agenda toegevoegd. Bij latere indiening staat dat ter beoordeling van het bestuur.
De datum van de in artikel 18 lid 2 van de statuten voorge­schreven Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur heeft het recht personen die daarvoor in aanmerking komen op een Algemene Ledenvergadering te introdu­ceren, onverminderd het gestelde in artikel 19 lid 2 van de statuten.

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Artikel 26
De agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dient, met inachtne­ming van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de statuten, als punten van behandeling tenminste te vermelden:
.    notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
.    ingekomen stukken en mededelingen;
.    jaarverslag van de secretaris;
.    jaarverslag van de penningmeester;
.    jaarverslag van de kaskommissie;
.    vaststelling van de kontributies en donaties;
.    vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
.    verslagen van de overige kommissies;
.    verkiezing van bestuursleden;
.    verkiezing van een kaskommissie;
.    bespreking van het gevoerde en het te voeren beleid;
.    voorstellen van leden;
.    rondvraag;
in nader door het bestuur te bepalen volgorde.

Verslagen
Artikel 27
De verslagen van de diverse kommissies (exclusief de kaskommissie) worden schriftelijk aan de leden beschikbaar gesteld.

Kaskommissie
Artikel 28
Bij de verkiezing van de kaskommissie als bedoeld in artikel 17 lid 5 van de statuten onthouden de bestuursleden zich van stemming.
De kaskommissie stelt de ter inzage ontvangen bescheiden binnen 8 dagen na ontvangst daarvan wederom aan de penning­meester dan wel aan het bestuur ter beschikking.

Schriftelijke stemming
Artikel 29
1.   In geval van schriftelijke stemming worden de stemmen opgenomen door een stembureau. Dit stembureau bestaat uit 3 door de voorzitter aan te wijzen personen.
2.   Voor de telling van de stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de berekening gelaten, conform artikel 21 lid 5 van de statu­ten. 

HOOFDSTUK 7. WEDSTRIJDWEZEN
 
Wedstrijdsecretaris
Artikel 30
De wedstrijdsecretaris wordt benoemd door het bestuur. Hij behandelt alle wedstrijdzaken waaronder: aanschrijvingen, opstellingen, afge­lastingen, terreinkeurin­gen en eventueel aan te wijzen scheidsrechters.
Hij draagt zorg voor een korrekte wedstrijdadministratie.
Verder handelt hij naar de richtlijnen neergelegd in het "reglement van wedstrijden" van het KNKV en het district Oost daarvan.

Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen
Artikel 31
Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen kan door de kommissie belast met het wedstrijdwezen worden gestraft, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.

Aanwijzing aanvoerder
Artikel 32
1.   De kommissies belast met het wedstrijdwezen wijzen voor elk team voor de aanvang van de kompetitie, na overleg met het betreffende team, een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder aan.
2.   De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de ge­schikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht.
3.   De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
4.   De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de bondsformulieren; hij volgt de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op en meldt onregelmatigheden zo spoedig mogelijk.
5.   De teamsamenstelling geschiedt door de met het wedstrijdwezen belaste kommissies, die de coach c.q. aanvoerder eventueel machtiging kunnen geven tot het aanbrengen van wijzigingen in de opstelling.
6.   Bij de jeugd worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde taken opgedragen aan de begeleider van het team.

Trainingen
Artikel 33
Het bestuur stelt, in overleg met de betrokken kommissies de tijden vast waarop de trainingen worden gehouden.
Het bestuur benoemt, in overleg met de betrokken kommissie(s), de trainers. De trainer heeft de algehele leiding. Hij brengt van alle onregelma­tigheden zo spoedig mogelijk verslag uit aan het wedstrijdwezen.

Voorwaarden voor plaatsing in een team
Artikel 34
Aan plaatsing in een team kunnen door de kommissies belast met het wedstrijdwezen voorwaarden worden verbonden, zoals het bezoeken van trainings- en teambijeenkomsten.

Sponsoring
Artikel 35
1.   De sponsoring-overeenkomst dient in overeenstemming te zijn met het door het KNKV vastgesteld sponsor reglement.
2.   Het bestuur bepaalt door welke teams en op welke wijze reclameuitingen ten behoeve van de sponsor worden gevoerd.
3.   Het bestuur kan de leden van de in lid 2 bedoelde teams verplichtingen opleggen welke voortvloeien uit de sponsoring-overeenkomst.

Prijzen
Artikel 36
Gewonnen prijzen, premies en andere vormen van beloning anders dan van persoonlijk karakter blijven eigendom van de vereniging.

HOOFDSTUK 8. GEBRUIK KLUBHUIS
Gebruik klubhuis
Artikel 37
1.   Het gebruik van het klubhuis voor en door leden wordt voor zover nodig door het bestuur of namens het bestuur geregeld.
2.      Bij gebruik door anderen dan leden kan het bestuur bepalingen en richtlijnen doen gelden van bijzondere aard.
3. Gebruikers hebben de verplichting de bepalingen in het bestuursreglement alcoholverstrekking na te leven. Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen.

HOOFDSTUK 9. ERE TEKEN

Steeds Hooger ere teken.
Artikel 38
Het bestuur kan het Steeds Hooger Ere teken uitreiken aan een lid dat zich meerdere jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 39
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Structurele zaken behoren daar­bij te leiden tot voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering tot aanvulling/wijziging van dit reglement.

Artikel 40
Dit reglement treedt in werking per 27 oktober 1993.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenverga­dering dd. 27 oktober 1993.
Hernieuwd vastgesteld voor het artikel 37 lid 3 d.d 15 oktober 2001.
De voorzitter, De secretaris, (Frans Grotendorst) (Jans Hoegen)
Bijlage artikel 24 huishoudelijk reglement
Per 8 oktober 2001 kent de vereniging naast de kascontrolecommissie de volgende kommissies (in willekeurige volgorde):
- jeugdcommissie
- kaartcommissie
- kantinecommissie
- technische kommissie
- werkgroep
- aktie- en aktiviteiten Groep
- redactiecommissie
- interieurcommissie
- dartcommissie
- kampcommissie
- veld-en zaalcommissie
- sponsor promotiecommissie
- clubbladcommisie
Voor de commissies zijn taakomschrijvingen.
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Statuten

Geschreven door

STATUTENWIJZIGING AKC STEEDS HOOGER. 40767RH/AK/JdO.


Op drieëntwintig september negentienhonderddrieënnegentig, verscheen voor mij, mr JAN VAN LEEUWEN, notaris ter standplaats Apeldoorn:

AREND BOEVE, rijksambtenaar, geboren te Zutphen op zeven­tien februari negentienhonderdvijfenveertig, wonen­de De Cloese 76, 7339 CP Ugchelen, ge­huwd.

De comparant verklaarde: In de Algemene Ledenvergadering van de vereniging: "Apeldoornse Korfbalclub-Steeds Hooger", gevestigd te Apeldoorn, hierna ook te noemen: "de vereniging", gehou­den te Apeldoorn op drieëntwintig juni negentienhonderddrieënnegentig, tot welke vergadering alle leden zijn opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten van de vereniging bepaalde, werd met de vereiste meerderheid besloten om de statuten van de vereniging in hun geheel opnieuw vast te stellen, een en ander overeenkomstig een met inachtne­ming van het daaromtrent in de wet en de sta­tuten van de vereniging bepaalde voor de leden ter inzage gelegd en ter vergadering besproken en aangenomen voorstel, nadat daarin enige wijzigingen werden aangebracht, en voorts om de aldus vastgestelde statuten te doen opnemen in een voor de notaris te passeren notariële akte.

De comparant ontleent zijn bevoegdheid tot het doen verlijden van deze akte aan artikel 23 lid 4 van de statuten van de vereniging, zoals deze luiden blijkens een akte van statuten­wijziging op twintig juni negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor H.W. Semmelink, destijds notaris te Apeldoorn. Van gemeld be­sluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van gemelde vergadering.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van vorenbedoeld besluit dat de statuten van de vereniging in hun geheel met ingang van heden luiden als volgt:

NAAM.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Apeldoornse korfbalclub Steeds Hooger".

ZETEL.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Apeldoorn.

 TIJDSDUUR.
Artikel 3. De vereniging is opgericht in juli negentienhonderd tweeëndertig. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

DOEL. Artikel 4.
1.   De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.
2.   Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.
3.       De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.   wedstrijden te doen houden;
b.   deel te nemen aan toernooien;
c.   oefening van de leden te verzorgen;
d.   evenementen op het gebied van de korfbalsport te organi­seren;
e.   de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
f.    aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te
nemen aan de door het verbond uit te schrijven competities;
g.   alle andere wettige middelen, die dienen ter bevordering en tot instandhouding van het verenigingsleven van de in artikel 1 genoemde vereniging.  

LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 5.
De vereniging kent leden en donateurs.

Artikel 6.
1.   Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7, lid 5 zijn opgenomen.
Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn.
2.   Op voordracht van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

Artikel 7.
1.   De leden worden onderscheiden in seniorleden en jeugdleden.
2.   Seniorleden zijn zij die op de eerste juni van het vereni­gingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3.   Jeugdleden zijn zij die op de eerste juni van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4.   Jeugdleden hebben geen stemrecht voorzover het de onderwerpen betreft als bedoeld in:
- artikel 10, lid 3, ten aanzien van het al dan niet toelaten van seniorleden;
- artikel 16, lid 6 en 7 (goedkeuring Algemene Ledenvergadering bij bepaalde bestuursbesluiten).
In deze gevallen komt het stemrecht toe aan de wettelijke vertegenwoordiger van het jeugdlid.
5.   Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen en verdere voor de vereniging van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 8.
1.   De leden zijn verplicht:
a.   de statuten en de reglementen van de verenging, alsmede de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering na te leven;
b.   de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
c.   de overige verplichtingen, welke de vereni­ging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2.   Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slecht verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

DEFINITIE DONATEURS.
Artikel 9.
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.

 TOELATING VAN DE LEDEN.
Artikel 10.
1.   Wie lid van de vereniging wenst te worden geeft dit schriftelijk door aan het bestuur.
2.   Het bestuur beslist over de toelating van de leden.
3.   Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 11.
1.   Het lidmaatschap eindigt:
a.   door schriftelijke opzegging door het lid;
b.   door schriftelijke opzegging namens de vereniging overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek;
c.   voor het overige op de wijze als genoemd in artikel 2:35 Burgerlijk Wetboek.

2.   Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per één maart, één juni of één november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken onverminderd het overigens omtrent opzegging bepaalde in artikel 2:36 Burgerlijk Wetboek.

3.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.

4.   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisge­ving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGE.
Artikel 12.
1.   De leden en de donateurs zijn gehouden tot het beta­len van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Ledenvergade­ring zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.   Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

BESTUUR.
Artikel 13.
1.   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.
Ten hoogste twee bestuursleden kunnen ook buiten de verenigingsleden worden benoemd.
De voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden door het bestuur uit hun midden aangewezen. Zij vormen het dagelijks bestuur. Tenminste de helft van het aantal bestuursleden moet meerderjarig zijn, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2.   De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden.
De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens moge­lijk doch slechts na goedkeuring hiervan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 14.
1.   Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenverga­dering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.   Elk bestuurslid treedt uiterlijk af op de tweede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering na zijn benoeming en kan zich herkiesbaar stellen.
3.   Treedt een bestuurslid tussentijds af dan moet het bestuur een vervanger voor het afgetreden bestuurslid benoemen. Deze benoeming dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd.
4.   Het bestuurslidmaatschap van uit de leden gekozen bestuursleden eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 15.
1.   Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
2.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

Artikel 16.
1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.   Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.   Het bestuur is bevoegd om strafmaatregelen te nemen.
4.   Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen een lid ontheffing of vermindering van zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging te verlenen.
5.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
6.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
7.   Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot:
-  het aangaan van dadingen;
-  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
8.   De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuursleden gezamenlijk, waarvan tenminste een lid van het dagelijks bestuur moet zijn.
Het bestuur kan individuele bestuursleden machtigen om namens hen rechtshandelingen te verrichten tot een bedrag van duizend gulden of een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen hoger bedrag.
9.   Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel, alsmede elke wijzi­ging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregis­ter dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zutphen.

JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING.
Artikel 17.
1.   Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni en het boekjaar loopt van één mei tot en met dertig april.
2.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten  en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.   Het bestuur brengt op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.   Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daaropvol­gende verenigings­jaar voor.
5.   De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde senior-leden een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6.   De leden van de kascommissie hebben ten hoogste drie jaar aaneensluitend zitting in de commissie.
7.   De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
8.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 18.
1.   Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedra­gen.
2.   Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehou­den. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officieel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen ondermeer aan de orde:
a.   de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
b.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
c.   verkiezing van het bestuur;
d.   verkiezing van de kascommissie;
e.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
f.    de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
3.   Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bij­eenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe­kers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in ten minste één te Apeldoorn veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 22 lid 1, genoemde termijn.

Artikel 19.
1.   Toegang tot de vergadering hebben alle niet-geschors­te leden van de vereniging en alle donateurs.
Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.   Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
3.   Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 4.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.
Artikel 20.
1.   De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2.   Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering maakt de secretaris of bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter aangewezen persoon, notulen.
Deze notulen worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 21.
1.   Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van deze personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge­bracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beide is gekozen.
5.   Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a.   zijn ondertekend;
b.   onleesbaar zijn;
c.   een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d.   de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
e.   voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
f.    meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
6.   Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de Algemene Ledenvergadering schriftelijke stemming nodig achten.
7.   Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
8.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtskracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
9.   Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergade­ringen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 22.
1.   De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in arti­kel 18, lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7, lid 5. De termijn voor oproe­ping bedraagt ten minste veertien dagen, behoudens het bepaalde in artikel 18, lid 2 omtrent de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
2.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 23.
1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.   Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een voorstel als hiervoor bedoeld gepubliceerd ofwel in het clubblad dat ten minste vijf dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering onder alle leden wordt verspreid, dan wel separaat aan alle leden toegezonden.
3.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 24.
1.   De vereniging kan onverminderd het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.   Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de bestuurders.
3.   Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging en/of het bestuur waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 25.
1.   De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3.   Op wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 23 van overeenkomstige toepassing.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de compa­rant en mij, notaris, ondertekend.

 
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

01 Nieuwe Leden.
02 Stoppen met spelen.
03 Eindigen lidmaatschap.
04 Gebruik clubhuis.
05 Gebruik/lenen materiaal.
06 Gebruik shirts en trainingspakken.
07 Kampioenschappen.
08 Huwelijk.
09 Geboorte.
10 Ziekte.
11 Sleutels.
12 Rijden voor wedstrijden.
13 Gebruik sporthallen.
14 Verbandmiddelen.
15 Gebruik en opbergen materiaal.
16 Vergaderingen.
17 Muziek.
18 Speelhoek en speeltuin.
19 Verbod fietsen.
20 Brandpreventie
21 Calamiteitenplan.
22 Ontruimingplan.
23 Gebruik en bezit alcohol en drugs
24 Onderscheidingsbeleid
25 Gebruik alcohol.
26 Regels t.a.v. roken
27.Gebruik televisie
28.Gebruik beamer

1. Nieuwe leden
Indien een nieuw lid zich aanmeldt bij de vereniging: dient voor een junior- en senior lid een bestuurslid
voor de eerste opvang zorg te dragen.voor jeugdleden is dit de taak van het jeugdbestuur.
Het bestuurslid wat voor de eerste opvang zorgt biedt hem/haar zonodig koffie of een consumptie aan en geeft het nieuwe lid de volgende informatie:
- Beleid en doel van de vereniging.
- Welke klasse het eerste en de overige teams spelen, zowel veld als zaal.
- Trainingstijden en namen trainers.
- Laat nieuw lid de accommodatie zien.
- Reikt zonodig de laatste wedstrijdblad uit..
- Geeft informatie over de STH site.
- Geeft informatie over de contributie en inning.
- Reikt een inning machtiging contributie uit.
- Geeft informatie over de leaseshirt.
- Geeft informatie over de clubactiviteiten.
- Verwijst naar het boekje Steeds Hooger ABC.


Vraagt de volgende gegevens:
- Naam en voornaam.
- Geboortedatum.
- Straat, en woonplaats en postcode.
- Telefoonnummer.
- Eventueel E-mail adres
- Welke korfbalervaring.
- Waarom Steeds Hooger.

- Beroep vader en moeder.
Draagt er zorg voor dat deze gegevens zo snel mogelijk bij het secretariaat komen.
Secretariaat zorgt er voor dat via E-mail de TC en penningmeester in kennis worden gesteld.
Hij verwerkt de gevens in Sportlink. De TC neemt zo snel mogelijk contact op met het nieuwe lid om na te gaan bij welk team hij/zij de training kan volgen en in welk team het nieuwe lid gaat spelen. Indien aanwezig wordt het nieuwe lid aan de TC voorgesteld.

2. Stoppen met spelen
Indien een speler/ster stopt met korfballen, maar wel lid blijft van de vereniging, zorgt het team waarin de betrokken speler heeft gespeeld voor het afscheid.
Indien een speler/ster stopt met korfballen en het lidmaatschap opzegt door b.v verhuizing zal ook het bestuur namens de vereniging op gepaste wijze afscheid nemen van betrokkene. De secretaris verwerkt de gegevens in Sportlink.

3. Eindigen lidmaatschap.
Een lid kan het lidmaatschap beëindigen door dit schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat.
Het bestuurslid, belast met werving en behoud leden, zal zich in verbinding stellen met het lid dat heeft bedankt.
Hij/zij zal navraag doen naar de reden van bedanken.
Als vast staat dat het bedanken definitief is zal het secretariaat betrokkene een brief sturen (standaard brief) en deze bedanken voor de inzet tijdens zijn/haar lidmaatschap bij Steeds Hooger. Indien er signalen worden waargenomen dat een lid wil bedanken, zal het bestuurslid belast met werving en behoud zo snel mogelijk contact met betrokkene opnemen om na te gaan wat de oorzaak is van het aanstaande bedanken. Het bestuurslid zal zo mogelijk alle betrokken partijen, die eventueel met het bedanken te maken hebben dienen te horen.
Indien mogelijk zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Alles zal in het werk moeten worden gesteld om het lid te behouden voor de vereniging.

4. Gebruik clubhuis.
Indien commissies of leden gebruik wensen te maken van het clubhuis dient dit aangevraagd te worden bij de beheerder van de kantine. Daarnaast dienen zij het gebruik te melden aan het secretariaat die zorgt voor vermelding in de jaarkalender.
De kantinecommissie draagt er zorg voor dat het gebruik door derden ook in de jaarkalender van de site wordt geplaatst. Het bestuur stelt de volgende prioriteiten bij het gebruik van het clubhuis:
-Competitie wedstrijden.
-Oefenwedstrijden (kan samenvallen met andere activiteiten)
-Trainingen.
-Verenigingsactiviteiten mits ze in de jaarkalender zijn opgenomen.
-Verhuur aan derden ( kan samenvallen met andere activiteiten)
-Verhuur aan scholen overdag (contractuele verplichting).
Mogelijk kan in overleg, een andere activiteit plaats moeten maken indien de commerciële belangen voor de vereniging groot zijn.
De gebruikers overleggen met de kantinecommissie v.w.b de barbezetting en het afhalen en terugbrengen van de sleutels.
De gebruikers dragen er zorg voor dat het clubhuis wordt achtergelaten zoals het bij binnenkomst is aangetroffen.
Voor het afsluiten worden alle prullenbakken geledigd in de grote container.
De instructies van de kantine zijn verder van toepassing.


5. Gebruik/lenen materiaal.
De volgende materialen kunnen door commissies of leden worden gebruikt of geleend:
- Volleybalvelden.
- Barbecue bakken.
- Marktkramen.
- Witte stoelen en tafels.
- Kantine stoelen.
- Palen en manden.
- Ballen.
- las- en serviesgoed.
- Koffiezetapparaten.
- Spelmateriaal.
De geleende artikelen dienen na gebruik, schoon en droog, op de juiste plaats terug gelegd te worden.
Eén van de leden van de werkgroep dient van het te lenen materiaal in kennis te worden gesteld.
Er dient een aantekening en opsomming van de geleende artikelen in het klussenboek van de werkploeg te worden gezet.
Er dient een aantekening op de kalender te worden gezet voor de reservering.

6. Gebruik shirts en trainingspakken enz. door coaches, trainers en spelers..
De spelende leden hebben de beschikking over een lease shirt.
Deze lease shirts worden voor aanvang van de competitie per team uitgegeven in een sporttas.
De spelers van de ploeg hebben de verplichting er voor te zorgen dat deze shirts na de wedstrijd worden verzameld, geteld en gewassen, zodat deze voor de volgende wedstrijd weer bruikbaar zijn.
Bij vermissing van een shirt wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt bij het bestuur.
Deze zal voor vervanging zorgdragen.
Aan het eind van het seizoen moeten de shirts en tassen worden ingeleverd.
Aan het eind van het seizoen vindt inventarisatie plaats, dat schriftelijk wordt vastgelegd.
Verschillende selectieploegen hebben de beschikking over een trainingspak.
De trainingspakken, bodywarmers ,fleeceshirt of inschietshirt worden aan het begin van het seizoen op naam uitgereikt, waarvoor de speler/ster of trainers coaches op een verzamellijst voor ontvangst tekent.De spelers/sters of trainers coaches dienen deze trainingspakken, bodywarmers, fleeceshirt of inschietshirt voor de wedstrijd of training, in de rust en na de wedstrijd te dragen. Wissels dragen het trainingspak gedurende de periode dat zij wissel zijn.
De spelers/sters of trainers coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van het pak en verrichten zelf kleine herstellingen.
De trainingspakken , bodywarmers, fleeceshirt of inschietshirts worden aan het eind van het seizoen ingeleverd.
Van vermissing wordt direct melding gemaakt bij het bestuur de teamleider of coach.
Reserve shirts worden door de wedstrijdsecretaris uitgegeven, deze worden nagebruik gewassen ingeleverd.
Bodywarmers en fleecshirts kunnen tijdelijk worden ingenomen voor gebruik tijdens andere verenigingsactiviteiten.

7.Kampioenschappen.
Bij kampioenschappen gelden de volgende regels.
Indien een senioren- of juniorenploeg kampioen wordt is het de taak van het bestuur de ploeg te feliciteren, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
Een ploeg die kampioen is geworden, krijgt bij thuiswedstrijden bloemen en een consumptiebon per speler uitgereikt. Daarnaast kunnen er broodjes, patat, etc. worden geserveerd.
Bij uitwedstrijden zullen alleen bloemen worden uitgereikt en bij terugkomst in het clubhuis krijgt men een consumptiebon. Daarnaast kunnen er broodjes, patat, etc. worden geserveerd.
Als een ploeg thuis kampioen wordt zal het clubhuis voor spelers en supporters na de wedstrijd geopend zijn tot een nader te bepalen tijdstip.
Als een ploeg elders kampioen wordt zal het clubhuis op verzoek van de ploeg op uur X geopend zijn voor spelers en supporters. De sluitingstijd zal worden bepaald door de kantinebaas. Bij alle feestelijkheden in het clubhuis zal het bestuur vertegenwoordigd zijn.

8.Huwelijk.
Indien een lid in het huwelijk treedt zal een afvaardiging van het bestuur, indien het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen, de receptie of bruilof bezoeken.
Indien een lid 12½,25, 50, 60, 75 jaar getrouwd is en het bestuur hiervan in kennis is gesteld, zal een bestuursafvaardiging acte de présence geven.Er zal een attentie ter waarde van € 30,00 namens de vereniging worden uitgereikt.

9.Geboorte.
Indien bij een lid gezinsuitbreiding plaats vindt zal een afvaardiging van het bestuur acte de présence geven en namens Steeds Hooger een kado aan te bieden.
Het secretariaat draagt er zorg voor dat er een vermelding van de geboorte op de site komt te staan.

10. Ziekte.
Indien een spelend lid of overig lid langer dan 3 weken ziek thuis is, zal de vereniging zorgen dat er een attentie wordt bezorgd.
Indien een lid hoort dat een lid langdurig ziek is (zie punt 2). wordt hij verzocht dit zo snel mogelijk te melden aan een bestuurslid.
Indien deze ziek thuis periode langer dan 8 weken duurt wordt er wederom namens de vereniging een attentie bezorgd.
 

11. Sleutels.
Functionarissen, die sleutels van de accommodatie in bruikleen hebben zijn verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Vermissing van een sleutel dient direct te worden gemeld aan een bestuurslid. Sleutels mogen nimmer worden uitgegeven aan derden zonder toestemming van het bestuur.
Leden, die op de accommodatie moeten zijn, dienen hiervoor toestemming te hebben van het bestuur.
Functionarissen die aangewezen zijn voor het verrichten van diensten of activiteiten kunnen de sleutels en alarmsleutel na afspraak afhalen één van de sleutelhouders. Na gebruik dienen de sleutels direct weer te worden ingeleverd. Zij dienen aantekening te maken van aanwezigheid in het clubhuis op het kantine cahier eigen gebruik.
De functionaris die afsluit overtuigt zich ervan dat: alle sleutels op het sleutelbord aanwezig zijn en alle verlichting gedoofd is, kranen afgesloten zijn, koffiezetapparaat uit is en doorgespoeld, afwasmachine uit, alle deuren van clubhuis en kleedkamers zijn afgesloten en de verwarming teruggezet wordt naar 13 graden en bij strenge vorst 15 graden, zowel in kantine 1 als kantine 2, waarbij alle binnendeuren worden losgelaten.

12. Rijden voor wedstrijden.
Voor chauffeurs die heen en terug rijden voor wedstrijden van Steeds Hooger is het verboden gebruik te maken van alcoholhoudende dranken en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
-Ingehuurde voertuigen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn ingehuurd en niet meer passagiers vervoeren dan is toegestaan.
-De bestuurder controleert het gehuurde voertuig op beschadigingen en verdere gebreken bij afname en inlevering. Geconstateerde tekortkomingen worden direct aan het verhuurbedrijf gemeld. Indien dit niet mogelijk is wordt hiervan achteraf zo snel mogelijk melding gemaakt.
-Privé voertuigen voor vervoer van spelers naar wedstrijden kunnen alleen maar ingezet worden als het betrokken voertuig is verzekerd en een inzittende verzekering is afgesloten. Bij het vervoer van kinderen dient de wettelijke verplichting betreffende kinderzitjes in acht te worden genomen.
-Schade aan privé voertuigen kan nimmer op de vereniging verhaald worden.
-Bij vervoer van spelers met ingehuurde voertuigen o.a. busjes , moeten de volgende prioriteiten en regels in acht worden genomen.
1e. spelers, coach, eventueel teambegeleider en verzorger.2e. reserves
.3e.indien er dan nog plaats over is kunnen er supporters mee.
-Er kan geen extra vervoer worden gedeclareerd voor supporters.

13. Gebruik sporthallen en gymnastieklokalen.
Tijdens het gebruik van ingehuurde sporthallen en gymzalen dienen de regels, gesteld door de beheerder en zaalwacht bij wedstrijden en trainingen in acht worden genomen.
Tijdens wedstrijden en trainingen mag alleen korfbalmateriaal gebruikt worden (palen, korven en ballen) i.v.m verwijtbaar gedrag en aansprakelijkheid bij eventueel ongelukken, die kunnen ontstaan bij gebruik van andere toestellen en materiaal.
Na de wedstrijden en trainingen dient het materiaal netjes op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen.

14. Verbandmiddelen.
Tijdens trainingen en wedstrijden dienen spelers(sters) zelf voor tape, verbandmiddelen en eventueel aspirines te zorgen.
De verbanddoos achter de bar is alleen bedoeld voor noodgevallen.
De verbandmiddelen in de koffer van de ploegverzorging zijn voor gebruik bij blessures en preventie.
Tape kan tegen contante betaling gekocht worden aan de bar.

15. Gebruik en opbergen materiaal.
Het korfbalmateriaal, palen, voetplaten en ballen, dient onder toezicht van de trainer of teamleider opgeborgen te worden. Dit is noodzakelijk om ongelukken en eventuele aansprakelijkheid bij schade en lichamelijk letsel te voorkomen. De leiding blijft verantwoordelijk totdat het materiaal op de juiste plaats ligt.
Plaats materiaal:Ballen in het ballenhok.
-30 seniorballen nummer 5.
-12 pupillenballen nummer 4.
-4 welpenballen nummer 3
-1 voetbal.

Zaalballen:
Iedere Steeds Hooger ploeg heeft tijdens het zaalseizoen een eigen tas met 4 ballen en eventueel hulpstukken voor de paal.
De ballen dienen ook voor de wedstrijden in de zaal te worden gebruikt.

Palen:
2 wedstrijdpalen 3.50 meter (aluminium) onder de overkapping.
-10 voetplaten met pen in het opberghok t.b.v. trainingen op het gras.
-overige palen senior 22 x, pupillen 12 x en 7 x allen verzinkt in de rekken langs het veld.
-26 kunststof manden geel op de kar.
-24 voetplaten gekanteld naast het kunstgras, 6 per platen per houder.
-2 platenkarretjes onder de dug-out.

Opruimen ballen: Om verlies van ballen te voorkomen dienen alle overbodige en niet direct gebruikte ballen door de leiding en leden te worden opgeborgen in het ballenhok.
Gebruik losse lijnen op kunstgras.Er zijn twee haspels met lijnen 1 x blauw, 1x rood. Op de blauwe haspel zitten 4 lijnen van 44 meter aan de einden blauw gekleurd.. Op de rode haspel zitten 2 lijnen van 64 meter aan het eind rood gekleurd.De ploegleiding moet er op toezien dat de juiste lijn op de juiste haspel komt. Het is verboden lijnen aan elkaar te knopen. Defecten moeten direct gemeld worden op het barformulier achter de bar. De werkploeg zal zorgdragen dat het defect zo spoedig mogelijk zal worden hersteld.

16. Gebruik bestuurskamer.
De bestuurskamer is verhuurd aan het KNKV, het districtbestuur en haar commissies hebben de eerste prioriteit v.w. gebruik van de bestuurskamer
Bestuur en commissies die vergaderingen houden mogen gebruik maken van de bestuurskamer.
Vergaderingen dienen vooraf opgegeven te worden bij het secretariaat, welke zorg draagt dat de vergadering in de kalender wordt geplaatst.
Bij gelijktijdig geplande vergaderingen is de prioriteit van gebruik van de bestuurskamer als volgt:
KNKV district Oost
Bestuursvergaderingen.
Vergaderingen
Jeugdcommissie.
Vergaderingen technische commissie.
Vergaderingen overige commissies
Besprekingen individuele personen.
De bestuurskamer dient na gebruik altijd netjes, opgeruimd en afgesloten achter te worden gelaten.

Tijdens de vergadering van Steeds Hooger bestuur of commissies kan er koffie of thee worden genuttigd op kosten van de vereniging. Hiervan dient aantekening te worden gemaakt in het kantineboek.
De bestuurskamer dient na gebruik netjes te worden achter gelaten.

17. Muziek.
Voor, tijdens, na wedstrijden en op trainingsavonden kan via de muziekinstallatie muziek ten gehore gebracht worden in het clubhuis.
Het volume dient zodanig te zijn dat bezoekers en leden elkaar op een fatsoenlijke wijze overal in het clubhuis kunnen verstaan.
De installatie kanalleen  bediend worden door het barpersoneel en si te vinden achter de bar.
Mocht de installatie het niet doen dan dient de PC opnieuw te worden aangezet. Sleutel hangt aan het bord achter de bar.
Bij gebruik van de geluidsinstallatie in de openlucht mogen omwonenden geen geluidshinder ondervinden.
Bij klachten over het volume kan een aanwezig bestuurslid of de kantinebeheerder  het volume  minderen.

18. Speelhoek en speeltuin.
Het gebruik van de speelhoek en speeltuin is toegestaan voor puppies, welpen en pupillen.
Het gebruik van de speelhoek en speeltuin gebeurt op eigen risico.
Het is wenselijk dat een ouder van de kinderen aanwezig is tijdens het gebruik.
Na gebruik van de speeltuin, dienen de schommels en het klimtouw weer opgeborgen te worden op het schap in de hal.
Na gebruik van de speelhoek dient het spelmateriaal opgeborgen te worden in de daarvoor aanwezige speelgoedboxen.
De speelhoek dient netjes te worden achtergelaten.
De jeugdcommissie ziet toe dat de gestelde regels genoemd in deze procedure in acht worden genomen.

19. Verbod fietsen enz.
Het is verboden te fietsen, brommens of met scooters te rijden langs kantine 2, en voor het clubhuis en de kleedkamers.
I.v.m de veiligheid op het terrein dient men de fiets, brommer of scooter mee te voeren aan de hand naar de stalling naast en achter het clubhuis.

20. Brandpreventie.
In het clubhuis zijn o.a, de volgende maatregelen voor brandpreventie genomen.
Bij de ingang een brandslang.
Achterin het clubhuis een brandslang.
In de keuken een brandblusser en branddeken.
Naast de ingang van de massageruimte een brandblusser.
De openslaande deuren in het clubhuis zijn voorzien van vluchtsluitwerk. Deze deuren dienen altijd vrij te zijn van obstakels. Kantinepersoneel draagt er zorg voor dat de deuren altijd zijn ontgrendeld en bij sluiten van het clubhuis weer worden afgesloten. Aan het plafond is noodverlichting aangebracht. Boven de uitgangen zijn verlichte pictogrammen aangebracht.
Het is ten strengste verboden de blusmiddel voor andere doeleinden te gebruiken.

21. Calamiteitenplan.
In een ruimte waar zich meer dan 50 personen ophouden dient wettelijk en calamiteitenplan aanwezig te zijn.
Kaderleden en leden dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het calamiteitenplan.
Een copy van het calamiteitenplan bevindt zich in het clubhuis achter de bar ter inzage voor de leden.
Bij een calamiteit dient gehandeld te worden overeenkomstig dit plan.

22. Ontruimingsplan.
I.h.k.v de gebruikersvergunning voor de Steeds Hooger accommodatie en het calamiteitenplan moet de vereniging in het bezit zijn van een ontruimingsplan.
Het ontruimingsplan is bijlage 9 van het calamiteitenplan.
Bij ontruiming van het clubhuis ingeval van een calamiteit dienen alle aanwezigen de richtlijnen op te volgen, aangegeven door de aanwezige kaderleden of het kantinepersoneel.
Kaderleden en kantinepersoneel treden volgens richtlijnen in het ontruimingsplan op.

23. Gebruik en bezit alcohol en drugs.
Hoe oud moet je zijn om alcohol te mogen kopen en te nuttigen in het clubhuis.
ZWAK-ALOHOLISCHE DRANK. Om zwakalcoholische dranken (bier, wijn en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15% te mogen kopen of nuttigen moet je minimaal 16 jaar zijn.
STERKE DRANK.Voor sterke drank, alle gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15% moet men minimaal 18 jaar zijn.

Het is verboden zwakalcoholische of sterke drank mee te voeren of in het bezit te hebben anders dan diedranken die gekocht zijn aan de bar of een verkooppunt van het clubhuis.
Het is Steeds Hooger deelnemers aan korfbaltoernooien-, happeningen- bijeenkomsten- en kampen verboden zwakalcoholische of sterke drank mee te voeren en te gebruiken. De leiding is bevoegd vooraf en tijdens de happening steekproefsgewijs controles hierop uit te oefenen.
Het is ten strengste verboden op de Steeds Hooger accommodatie in het bezit te zijn van soft- of hard drugs.

24. Onderscheidingenbeleid
Ere teken.
Het Steeds Hooger Ereteken kan uitgereikt worden nadat men zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Steeds Hooger. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Lid van verdienste.
Men kan tot lid van verdienste worden voorgedragen nadat men zich 15 jaar lang verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.

Ere lid.
Voordragen tot Erelid kan 15 jaar na uitreiking van het lidmaatschap van verdienste, indien men nog steeds op enigerlei wijze actief is voor de vereniging.
Verenigingsvrouw-man van het jaar. Ieder jaar wordt op de jaarvergadering de verenigingsvrouw- man bekend gemaakt. De leden kunnen een voordracht doen bij het bestuur van die persoon waarvan zij denken dat deze in aanmerking komt als verenigingsvrouw-man van het jaar.

25 Gebruik alcohol.
In het kader van het alcoholmatigingsbeleid geldt voor het clubhuis van Steeds Hooger een verbod voor de verkoop en het gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens activiteiten waarbij voornamelijk jeugd betrokken is.
Tijdens wedstrijden en trainingen van de jeugd.
- Tot 20:00 uur op avonden waarop jeugd traint.
- Op zaterdag tot 13:00 uur als er jeugdwedstrijden zijn. En verder bij ingelaste jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen vanaf één uur voor aanvang tot 30 minuten na afloop.
- Tijdens jeugdactiviteiten opgenomen in de Steeds Hooger-agenda.
Verder dienen de regels in acht te worden genomen gesteld in het Bestuursreglement alcoholgebruik in de Steeds Hooger-kantine.

26. Regels t.a.v. roken.
In het clubhuis en kleedkamers geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan buiten of onder de overkapping bij de ingang.

27.Gebruik televisie.
De televisie in het clubhuis kan alleen door barpersoneel worden aan- en uitgezet.
Dit kan alleen tijden trainings-wedstrijddagen en andere openingstijden, wanneer er geen sprake is van vergaderingen, cursussen en.

28. Gebruik Beamer.
De beamer kan alleen in overleg met de beheerder visuee-l en disco materiaal worden gebruikt.
Vooraf dienst men hiervoor een afspraak te maken.

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25
Robin Grotendorst nieuwe trainer Apeldoornse Korfbalclub Steeds Hooger.

Robin Grotendorst wordt de nieuwe trainer van de selectie van Steeds Hooger. De technische commissie en het bestuur hebben veel moeite gedaan om extern een trainer te werven. De vacature is nu intern ingevuld, nadat duidelijk werd dat het voor het nieuwe seizoen waarschijnlijk niet gaat lukken een trainer van buiten de club te contracteren.

Grotendorst is nu nog trainer-coach van het tweede team en hij heeft wel aangegeven dat hij een stapje terug doet zodra er extern een geschikte kandidaat gevonden wordt.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 1124
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25
PERSBERICHT APELDOORN,  DONDERDAG 30 NOVEMBER 2006

Trainer/coach Robin Grotendorst van Steeds Hooger stopt ermee.

Trainer van de selectie van Steeds Hooger Robin Grotendorst heeft het bestuur laten weten zijn contract na dit seizoen niet te continueren. Grotendorst heeft bij zijn aantreden al aangegeven zijn trainerschap als tijdelijk te zien om de club uit de brand te helpen. Na 2 jaar stopt hij ermee en het bestuur van Steeds Hooger gaat nu extern op zoek naar een nieuwe trainer voor het volgende seizoen.

AKC Steeds Hooger
Henny Grootkerk, voorzitter
Tel. 055 533 11 24
Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25
 • Contact
 • Routes

Contactgegevens

Op zoek naar de telefoonnummers van bijvoorbeeld het Clubhuis of een bestuurslid?

Lees verder

Technische Commissie

Wil je weten wie er in de TC zitten? Klik dan hieronder, of mail rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees verder

Steeds Hooger accommodatie

Heb je meer details nodig van de Steeds Hooger accommodatie (clubhuis, veld)? Hier kun je het vinden!

Lees verder

Routes naar veld/zalen

Steeds Hooger speelt gedurende de winter in een drietal zalen, welke zalen dit precies zijn en hoe je er kan komen? Klik hieronder

Lees verder

Clubinfo

 • Club kleuren +

  Steeds Hooger speelt met witte shirts, korte mouw en zwarte verticale banen. De broekjes en rokjes zijn zwart.
 • Het veld +

  We spelen op kunstgras... we hebben hier twee wedstrijdvelden tot onze beschikking. Omdat we het veld in optimale staat willen behouden zijn noppen hier dan ook niet toegestaan.
 • Lid worden? +

  Wil je lid worden? Uiteraard kun je eerst even onze gezellige club "uitproberen" of gewoon eens een training volgen. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Weet je al zeker? Klik dan hieronder voor het aanmeldformulier.

  Download formulier

 • 1

STH nieuws in je mailbox?schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aan/afmelden sitebeheerder