maandag, 03 juli 2006 11:37

Abc boekje

Geschreven door 
 • Aanmelden.
  Elk (aankomend) lid van de Apeldoornse korfbalvereniging Steeds Hooger kan in dit boekje veel informatie vinden over allerlei zaken die met Steeds Hooger te maken hebben. Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden? Dat kan met behulp van het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Na invulling en ondertekening (eventueel door ouders) kun je het formulier samen met twee goedlijkende pasfoto’s (schrijf je naam op de achterkant) en een machtiging voor inning van de contributie, inleveren bij de secretaris van de vereniging. Zie bijlage adressen .Eventueel kun je het ook in het clubhuis inleveren. Activiteiten. Party Squad organiseert gedurende het hele jaar onder andere de volgende activiteiten:
  * Fietstocht
  * Barbecue
  * Kaarten
  * Bingo
  * Slotfeest
  * Familiedag

  Aspiranten. (B en C jeugd)Dit zijn jongens en meisjes van 12 jaar tot en met 15 jaar (peildatum bond is 1 oktober). Deze categorie traint twee maal per week en competitie in de zaal en op het veld .

  Bestuur
  Zie onder startpunt: Steeds Hooger.

  Brandpreventie.
  Door de controleur brandpreventie van de Brandweer gemeente Apeldoorn zijn de maatregelen die Steeds Hooger heeft genomen i.h.k.v brandpreventie goedgekeurd. Het is verboden brandslangen, blussers en andere apparatuur voor andere doeleinden te gebruiken anders dan voor brand bestijding.
 • Calamiteitenplan
  I.h.k.v. de gebruikersvergunning is Steeds Hooger verplicht voor haar accommodatie in het bezit te zijn van een goedgekeurd calamiteitenplan. Dit plan is in de kantine aanwezig.

  Clubhuis.
  Het clubhuis is gelegen aan de Sportlaan 5 in het Orderbos. Het telefoonnummer in het clubhuis is 055-3551203. Het clubhuis bestaat uit de kantine, bestuurskamer, masageruimte, kindercrèche, vier kleedkamers met douche-ruimte en een ruimte die geschikt is voor diverse activiteiten. Het clubhuis is tijdens het veldseizoen open op trainingsavonden dinsdag- donderdag en vrijdagavond vanaf 18.00 uur. Verder is het geopend als er wedstrijden of andere activiteiten zijn. Uiteraard is het geopend als de activiteitencommissie of de Jeugdcommissie een activiteit organiseert. Het clubhuis wordt gerund door de kantinecommissie. De kantinecommissie kan altijd vrijwilligers gebruiken die een helpende hand bieden.

  Competitie.
  Korfballers kennen twee competities: één in de zaal in één op het veld. Van september tot november wordt de eerste helft van de veldcompetitie gespeeld. Van november tot half maart spelen we een hele zaalcompetitie in de sporthal. Als de zaalcompetitie er op zit wordt de tweede helft van de veldcompetitie afgemaakt die duurt tot begin juni. De veld- en zaalcompetitie zijn van elkaar gescheiden en het is geen uitzondering dat een team in twee verschillende klassen speelt. Je komt daarom dan ook vaak andere tegenstanders tegen. Het team waarin je speelt bestaat over het algemeen uit de zelfde spelers in beide competities.

  Contributie.
  Zoals bij elke vereniging is een contributie verplicht. Een deel van de contributies wordt afgedragen aan het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) voor deelname aan beide competities. Van het overige geld worden o.a reiskosten, energie, huren, onderhoud van de accommodatie, verzekeringen enz. betaald. Ook moeten er gelden gereserveerd worden om zaken die op termijn zijn afgeschreven te kunnen vernieuwen. Contributies worden vooruit betaald. In de contributie is een reiskostenbijdrage begrepen en de kosten voor het leaseshirt. (Dit laatste is gunstig bij opgroeiende kinderen) De leeftijd op 1 juli is beslissend voor de hoogte van de contributie. De contributie wordt maandelijks of per kwartaal per incasso geïnd. Zie voor contributiebijdragen bijlage punt 52. Afspraken over het betalen van de contributie kunnen worden gemaakt met de penningmeester.

  De contributie wordt maandelijks of per kwartaal middels incasso geïnd. Tevens worden opgelegde boetes meegeïncasseerd.
  Donateurs worden omstreeks de maand februari voor het jaarbedrag belast.
  Leden die geen geldige machtiging willen of kunnen afgeven, dienen het jaarbedrag uiterlijk in maart te hebben voldaan.
  De leeftijd per 1 oktober van het jaar is beslissend voor de hoogte van het contributiebedrag.
  De contributies, donaties en overige giften kunnen overgemaakt worden ten gunste van rekeningnummer 56.23.12.188 ten name van AKC Steeds Hooger.

  Wijzigingen in lidmaatschap dienen altijd schriftelijk, 1 maand voor de gewenste ingangsdatum, via het secretariaat te geschieden en kunnen ingaan per 1/3, 1/6 en 1/11.
  Voor een actueel overzicht van contributiebedragen klik hier.

  Familiedag.
  Om ouders, broers, zussen en andere familieleden te laten kennismaken met Steeds Hooger en de korfbalsport, organiseert evenementencommissie jaarlijks aan het eind van het seizoen een familiedag. Tijdens deze happening korfballen families tegen elkaar. De familieteams is een bundeling van jong en oud, korfballers en niet korfballers. De niet korfballers ondervinden dan vaak dat het spelletje moeilijker is dan dat het vanaf de kant lijkt.

  Fietsen.In verband met de veiligheid mag er op het terrein niet worden gefietst. Fietsen, brommers en scooters moeten in de daarvoor bestemde fietsenrekken worden gestald, achter en aan de zijkant van het clubhuis..

  Functieomschrijving.
  Steeds Hooger heeft alle kaderfuncties in kaart gebracht en van elke functie is een functieomschrijving.

  Historie vogelvlucht.
  Steeds Hooger is opgericht in 1932. Momenteel speelt het eerste team op het veld en in de zaal in de Eerste klasse. Ooit speelde Steeds Hooger zowel op het veld als in de zaal in de Hoofdklasse. De vereniging heeft binnen de gemeente Apeldoorn al op verschillende plaatsen haar domicilie gehad. Sinds 1962 speelt de vereniging in het sportpark Orderbos. Sinds 1998 wordt er op het kunstgras gespeeld, daarvoor werd er gespeeld op het gravel.

  Hygiëne.
  We verwachten dat alle leden na de training en wedstrijd douchen. Dit is niet alleen hygiënisch, maar het is ook preventief van belang. Het nat bezweet vertrekken na de training of wedstrijd is niet bepaald bevorderlijk voor de gezondheid.

  Internet.
  Steeds Hooger heeft een eigen internetsite, te bereiken onder:www.akcsteedshooger.nl Ook kan de jeugd in het clubhuis op drie PC’s internetten.

  Jeugdcommissie.
  Zie voor adressen en telefoonnummers de bijlage. De jeugdcommissie organiseert de volgende activiteiten:
  * organisatie voor de competitie en trainingen
 • * uit voering technische jeugdbeleid
  * Steeds Hooger kindercup
  * vriendjeskorfbal
  * sinterklaasavond
  * kerstklazen feest
  * jeugdkamp
  * nieuwjaarfeest
  * playbackshow
  * disco
  * busreis naar toernooi.
  Maandelijks is er wel een activiteit voor onze jeugd. Het jaarlijks terugkerend kamp is het hoogtepunt van de activiteiten. Een week van huis en slapen in tenten midden in het bos wie wil dat nu niet mee maken. Die week is er een intensief programma voor de jeugd samengesteld door de kampleiding. Bij alle activiteiten is hulp nodig op ad hoc basis. Mocht u als ouder het leuk vinden te helpen en achter de schermen te kijken neem dan gerust contact op met een van de commissie- leden. Junioren. (A jeugd) Junioren zijn leden vanaf 16 jaar tot en met 18 jaar (peildatum bond 1 oktober). De junioren bij Steeds Hooger nemen veelal deel aan de activiteiten van de jeugd. Daarnaast zijn er activiteiten die voor de ouderen worden georganiseerd, waarbij ook de junioren worden uitgenodigd. De talenten uit de junioren stromen veelal door naar de topteams. De junioren trainen twee maal in de week zowel op het veld als in de zaal.

  Kantine.
  Zie clubhuis.

  Kaarten.
  Maandelijks kan er in ons gezellige clubhuis een kaartje worden gelegd. Klaverjassen en jokeren zijn dan de favoriete kaartspelen.

  Kunstgras.
  Steeds Hooger speelt op kunstgras, dat is voorzien van wedstrijd- en trainingsverlichting. Het kunstgrasveld wordt ook aan derden verhuurd. Op het kunstgras zijn sportschoenen met afschroefbare of metalen noppen verboden.

  Lidmaatschap.
  Lid zijn van een vereniging betekent automatisch dat je rechten en plichten hebt.
  * tijdig betalen van je contributie
  * bezoeken van trainingen.
  * opvolgen van de huisregels
  * mee doen aan wedstrijden
  * alleen afschrijven voor wedstrijden in dringende gevallen.
  Aanmelden: kan door een aanmeldingsformulier en een machtiging incasso contributie in te vullen en te ondertekenen. Indien er geen machtiging tot incasso wordt bijgevoegd, is men verplicht de contributie een jaar vooruit te betalen. Beëindigen: in verband met verplichtingen aan de korfbalbond kan het lidmaatschap beëindigd/gewijzigd worden per 1/3, 1/6 en 1/11 (schriftelijk bij de secretaris) Beëindig of wijzig je het lidmaatschap op een nadere datum dan moet je de gemaakte bondskosten betalen. Bij overschrijving naar een andere vereniging geld de regel dat deze overschrijving pas verleend wordt als je aan je verplichtingen heb voldaan.

  Lease shirt.
  Voor elk team zijn lease-shirts beschikbaar. Maandelijks betaalt men een klein bedrag bij de contributie(vanaf pupil) voor dit shirt. Het bestuur zorgt er voor dat shirts tijdig worden vernieuwd. De shirts zitten voor iedere ploeg in een rode sporttas. Bij toerbeurt worden de shirts gewassen door de spelers uit de ploeg.

  Materiaal.
  Om te kunnen korfballen zijn palen, korven en ballen nodig. De ballen zijn opgeslagen in de materiaalruimte. Trainers en leiders zorgen er voor dat er netjes met het materiaal wordt omgegaan. De werkgroep zorgt er voor dat het materiaal altijd te gebruiken is. In de vakantie kan het materiaal worden geleend. Neem dan even contact op met de werkgroep.

  Ouderlidmaatschap.
  Een ouderlid is een ouder van een jeugdlid. De ouder betaalt hier jaarlijks eenmalig contributie voor. Hij of zij krijgt stemrecht op de vergaderingen voor hun kind of kinderen.

  Ontruimingplan.
  In geval van brand, bomalarm of een andere ernstige calamiteit is in het clubhuis een ontruimingplan Indien zich een calamiteit voordoet moet het gestelde in dit plan worden opgevolgd.

  Pupillen.
  (D-E-F jeugd) Pupillen zijn leden van 6 jaar tot en met 11 jaar (peildatum bond 1 oktober). Deze groep speelt competitiewedstrijden en traint twee keer in de week.

  Pupil van de week.
  Bij de thuiswedstrijden in de zaal van het 1e team is een pupil van de week aanwezig. Deze wordt door de jeugdcommissie aangewezen. De pupil van de week loopt met de ploeg op en staat in de rij bij het voorstellen van de ploeg. Hij/zij neemt de bal uit bij aanvang van de wedstrijd, daarna zit hij/zij op de bank bij de coach.

  Recreanten.
  Naast de wedstrijd- en breedtekorfballers is het wenselijk dat Steeds Hooger ook recreatiekorfballers en/of trimmers heeft. Het bestuur onderzoekt of het mogelijk is weer een trimgroep in het leven te roepen.

  Reiskosten.
  De reiskosten bedragen zo’n 20% van de uitgaven. Bij de jeugd zijn het veelal de ouders die bij toerbeurt rijden. De senioren zorgen veelal zelf voor het vervoer. De wedstrijdsecretaris huurt zonodig busjes. Gemaakte reiskosten kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd. De vergoeding is gebaseerd op het tarief dat door de JAV van het KNKV jaarlijks wordt vastgesteld.

  Rokjes.
  Korfbalrokjes zijn bij de vereniging tegen kostprijs verkrijgbaar.

  Scheidsrechters.
 • Een korfbal- vereniging die met ploegen deelneemt aan de competitie is verplicht om scheidsrechters te leveren. De korfbalbond legt een boete op als Steeds Hooger geen scheidsrechter levert voor de wedstrijden waarvoor zij is aangewezen. Alle leden die competitie spelen zijn er ook mede verantwoordelijk voor dat er voldoende scheidsrechters zijn. De korfbalbond verzorgt jaarlijks vele scheidsrechters opleidingen. Voor het leiden van jeugdwedstrijden kent men de JWL’r (jeugd wedstrijd leider). Veelal zijn het ouders of junioren die hiervoor een opleiding volgen.

  Schoenen.
  Op het kunstgrasveld speel je met kunstgrasschoenen of op sportschoenen met noppen (geen afschroefbaar of stalen noppen). Omdat niet alle verenigingen beschikken over kunstgras komt het regelmatig voor dat je uitwedstrijden (beter) op schoenen met noppen kunt spelen. In de zaal spelen wij uiteraard op zaalschoenen bij voorkeur witte zolen. In sommige sporthallen is het verboden om met schoenen met zwarte zolen te sporten.

  Senioren.
  Dit zijn spelende leden vanaf 19 jaar (peildatum bond 1 oktober). De groep kan zowel wedstrijdkorfbal als breedte korfbal spelen. Er wordt twee keer in de week getraind.

  Shirts.
  Alle leden van Steeds Hooger hebben de beschikking over een lease shirt. Deze shirts zitten in een rode sporttas en worden door de leden van het team bij toerbeurt gewassen. De reserve- shirts zijn rood van kleur en bevinden zich op een centrale plaats.

  Sinterklaas.
  Het jaarlijkse sinterklaas- en kerstklazen feest wat de JAC voor de Jeugd organiseert, wordt gefinancieërd door de jaarlijkse “Sinterklaas- collecte”. Bij alle leden wordt gecollecteerd voor een vrijwillige bijdrage.

  Speeltijden.
  Veldkorfbal:Jeugdteams spelen op zaterdag;
  * pupillen meestal tussen 09.00 en 11.00 uur
 • * aspiranten meestal tussen 11.00 en 14.00 uur
 • * junioren tussen 12.00 en 18.00 uur
  Senioren spelen op zaterdag en zondag, waarbij de lagere teams altijd voor 14.30 uur spelen.
  Zaalkorfbal:De jeugd speelt altijd op zaterdag. De senioren kunnen zowel op zaterdag als op zondag spelen. De aanvangstijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthallen. Incidenteel worden er wedstrijden op doordeweekse avonden gespeeld.

  Sponsors.
  Steeds Hooger kent een Sponsor en Promotiegroep welke sponsors werft. Wij kennen verschillende vormen van sponsoring. Langs het veld staan reclameborden van verschillende bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen. Verder zijn er sponsors die de vereniging niet in geld maar in natura sponsoren. Op de site staan advertenties van de meeste sponsors.

  Sporthallen.
  Tijdens de zaalcompetitie spelen de ploegen van Steeds Hooger hun competitiewedstrijden in sporthal Zuiderpark of Matenpark. Ook wordt er in deze hallen getraind. Enkele jongere jeugdploegen trainen een keer in een gymnastieklokaal.

  Stimulering ouders.
  Een positieve stimulering van de ouders ten aanzien van de trainingsopkomst, het tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden e.d is niet alleen in het belang van de vereniging, maar draagt zeker bij in de ontwikkeling van het kind.

  Taakomschrijving.
  Van alle werkzaamheden van commissies zijn taakomschrijvingen. Hierin staan de taken en bevoegdheden van de commissies.

  Teamindeling.
  Een wedstrijd wordt gespeeld met 4 meisjes/dames en vier jongens/heren. De teamindeling wordt gemaakt door de technische commissies. Voor het 1e en 2e team is de hoofdtrainer verantwoordelijk. De technische commissies zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers en coaches. Zowel bij de jeugd als bij de senioren kent men een technische commissie.

  Tenue.
  Het tenue van Steeds Hooger bestaat uit een wit shirt met korte mouw en zwarte uitmonstering, zwarte rok/broek. Op het shirt kan een sponsornaam voorkomen.

  Trainen.
  De meeste ploegen bij Steeds Hooger trainen twee maal in de week zowel op het veld als in de zaal.

  Veld.
  Zie clubhuis, accommodatie en kunstgras.

  Verplichtingen.
  Lid zijn van een vereniging betekent ook dat je verplichtingen hebt. Behalve het betalen van contributie wordt van de spelende leden verwacht dat ze alleen in uiterste noodzaak afschrijven voor wedstrijden. Van leden wordt tevens verwacht dat ze een steentje bijdragen aan andere activiteiten zoals, fluiten van wedstrijden, schoonmaken van kleedkamers, draaien van bardiensten, training geven aan ploegen.

  Verzamelen voor wedstrijden.
  Bij uitwedstrijden wordt verzameld om vervolgens in teamverband naar de tegenstander te reizen. De verzamelpunten kunnen per ploeg verschillen, maar staan vermeld in het wedstrijdblad. Bij thuiswedstrijden is het de gewoonte één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

  Vertrouwenspersoon.
  Vervelend maar helaas soms nodig. Leden die zich bedreigd of lastig gevallen voelen door wat of wie dan ook binnen de vereniging, kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Bij Steeds Hooger is deze functie momenteel vakant.
 • Vrijwilligers

Zoals elke vereniging heeft ook Steeds Hooger voortdurend behoefte aan voldoende kader om alle werkzaamheden te verrichten. Denk alleen al aan trainers, coaches, materiaalmensen, sponsorzoekers, schoonmakers, zaal-commissarissen, scheidsrechters, barbedienden, commissieleden, enz. Mocht je er iets voor voelen om je (nuttig) te maken voor de vereniging voor alle functies is een taakomschrijving gemaakt. Maak eens een praatje met een van de bestuursleden, er is altijd wel iets te doen.

Wedstrijden.
Zie clubhuis, sporthallen en speeltijden.

Welpen.
Leden t/m 5 jaar. Zij trainen zowel op het veld als in de zaal. Ze doen dan allerlei spelletjes onder deskundige leiding. De spelletjes zijn op het korfbalspel gebaseerd. De oudste welpen spelen al competitie. Eens in de 2 à 3 weken spelen deze kinderen een dubbele wedstrijd.

Wedstrijdblad.
Drie maal per jaar komt er een wedstrijdblad uit.Voor aanvang van de najaarscompetitie, zaalcompetitie en voorjaarscompetitie. In dit blad staan o.a. de uit- en thuiswedstrijden vermeld, ploegopstellingen, vertrektijden, rij schema, adressen van velden en sporthallen.

Bestuur en belangrijke telefoonnummers zie onder startpunt Steeds Hooger.

Gelezen 12845 keer Laatst aangepast op maandag, 11 april 2016 12:12

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

 • Contact
 • Routes

Contactgegevens

Op zoek naar de telefoonnummers van bijvoorbeeld het Clubhuis of een bestuurslid?

Lees verder

Technische Commissie

Wil je weten wie er in de TC zitten? Klik dan hieronder, of mail rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees verder

Steeds Hooger accommodatie

Heb je meer details nodig van de Steeds Hooger accommodatie (clubhuis, veld)? Hier kun je het vinden!

Lees verder

Routes naar veld/zalen

Steeds Hooger speelt gedurende de winter in een drietal zalen, welke zalen dit precies zijn en hoe je er kan komen? Klik hieronder

Lees verder

Clubinfo

 • Club kleuren +

  Steeds Hooger speelt met witte shirts, korte mouw en zwarte verticale banen. De broekjes en rokjes zijn zwart.
 • Het veld +

  We spelen op kunstgras... we hebben hier twee wedstrijdvelden tot onze beschikking. Omdat we het veld in optimale staat willen behouden zijn noppen hier dan ook niet toegestaan.
 • Lid worden? +

  Wil je lid worden? Uiteraard kun je eerst even onze gezellige club "uitproberen" of gewoon eens een training volgen. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Weet je al zeker? Klik dan hieronder voor het aanmeldformulier.

  Download formulier

 • 1

STH nieuws in je mailbox?schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aan/afmelden sitebeheerder