maandag, 03 juli 2006 12:14

Huishoudelijk regelement

Geschreven door 
HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastge­legd in een notariële akte op 23 september 1993, bevat dit huishoudelijk reglement een nadere uitwerking van hetgeen in de statuten is bepaald.
2. Waar in dit reglement de mannelijke vorm is gebruikt dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden.

Artikel 2
Klubkostuum
Voor de spelende leden wordt bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur de officiële verenigingskleding vastgesteld waarin wedstrijden worden gespeeld.
De verenigingskleuren zijn wit en zwart bij vorengenoemd besluit nader te nuanceren. Het bestuur is gemachtigd het klubkostuum te wijzigen onder voorbehoud dat de kleuren wit en zwart worden aangehouden.

HOOFDSTUK 2 LEDEN
Lidmaatschap

Artikel 3
De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden met gebruikmaking van het verenigingsinschrijfformulier bij de secretaris.
Donateurs kunnen zonder dit formulier worden ingeschreven.

Artikel 4
Opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder a van de statuten dient te geschieden aan de secretaris.

Artikel 5
Ieder lid krijgt op verzoek kosteloos een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Ieder lid is verplicht bij adreswijziging hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.

Kategorieën
Artikel 7
Onverlet het gestelde in artikel 7 van de statuten, regelende het stemrecht van de leden, worden - voor de deelname van leden aan vastgestelde kompetities enzovoort - de kategorieën onderscheiden conform de daarvoor geldende indelingen zoals deze zijn vastgesteld door het KNKV en/het district Oost daarvan.

Schorsing en royement
Artikel 8

1.   
a.   Een lid kan door het bestuur worden geschorst in geval van kontributieschuld en/of wangedrag. Schorsing kan geschieden voor een bepaal­de tijd of een onbepaalde tijd van maximaal 6 maanden. Een schorsing voor onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een schorsing voor een bepaalde tijd.
b.    Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voorheen ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door voordracht tot royement op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering. Deze voordracht moet op de agenda van die vergadering worden vermeld. Tegen schorsing kan het lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
c.    De aanzegging van een schorsing dient schriftelijk te geschieden.
d.    Een beroep dient schriftelijk binnen 14 dagen na de datum poststempel van het schrijven waarin de schorsing is aangezegd bij het verenigingssecretariaat ingediend te worden.
e.    Een opgelegde schorsing en een eventueel daartegen ingesteld beroep dient aan de leden te worden bekendgemaakt.
f.     In geval van een ingesteld beroep bij de Algemene Ledenvergadering dient het bestuur binnen een termijn van 4 weken de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
g.    De persoon die beroep heeft aangetekend tegen een opgelegde schorsing of een voordracht tot royement kan zich tijdens de behandeling hiervan laten bijstaan door een raadsman.
h.    Schorsing van een jeugdlid kan slechts geschieden nadat een gesprek met ouders of verzorgers heeft plaatsgehad.

2.
a.   Een lid kan door de technische kommissie of de jeugdkommissie geschorst worden voor wedstrijden in geval van het niet nakomen van de plichten ten aanzien van wedstrijden en/of training of onbehoorlijk gedrag tijdens een wedstrijd en/of training.
b.    De aanzegging van de schorsing kan mondeling geschieden maar dient schriftelijk bevestigd te worden.
c.    Een lid kan mondeling in beroep gaan bij het bestuur.
d.    Het bestuur doet na het beroep binnen een week uitspraak. De uitspraak wordt schriftelijk bevestigd.

Rechten van de leden
Kompetitieleden

Artikel 9
Elk kompetitielid heeft onder toepassing van artikel 7 van dit reglement ondermeer de volgende rechten:
1. met inachtneming van de door- of namens het bestuur gestel­de regels en aanwijzingen gebruik te maken van het terrein en/of de zaal en het materiaal om te korfballen;
2. te worden ingedeeld in een kompetitiegroep, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de plichten welke aan de indeling zijn verbonden aanvaardt;
3. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt;
4. aan alle andere voor zijn kategorie bedoelde verenigingsactiviteiten deel te nemen;
5. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent met inachtneming van de verdere bepalin­gen van dit reglement en de statuten;
6. zijn stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergaderingen.

Overige- en recreatieleden
Artikel 10
1. Overige- en recreatieleden hebben recht hun stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergade­ring. Daarnaast mogen zij aan ontspanningactiviteiten deel nemen.
2. Recreatieleden hebben bovendien het recht aan de voor deze leden bedoelde recreatiesport deel te nemen.
3. Ouders van jeugdleden, leden die op de eerste juni van het vereniging jaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, hebben het recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht met uitzondering van het gestelde in artikel 7 lid 4 van de statuten.

Verplichtingen van de leden
Artikel 11
Elk lid heeft onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de statuten de volgende verplichtingen:
1. zich als een waardig lid te gedragen en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven;
2. bij indeling in een team aan de wedstrijden van dit en van andere teams, waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, zo enigszins mogelijk, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te schrijven;
3. bij verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het door de technische kommissie vastgestelde tijdstip de wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte te stellen;
4. het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden;
5. de morele plicht om de Algemene Ledenvergadering en de voor zijn kategorie uitgeschreven bijeenkomsten bij te wonen.

Artikel 12
De vereniging in rekening gebrachte schade en door de bond aan de vereniging opgelegde boete kan aan de betrokken leden worden doorberekend, zulks ter beoordeling van het bestuur. HOOFDSTUK 3 GELDMIDDELEN
Algemene bepalingen
Artikel 13
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. kontributies;
2. donaties;
3. entreegelden;
4. subsidies;
5. rente;
6. sponsorgelden;
7. andere baten.
De indeling in kategorieën, alsmede de hoogte van de geldelijke bijdrage van deze kategorieën en de wijze van kontributiebetaling wordt door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De wijze van kontributiebepalingen staan ter beoordeling van de Algemene Ledenvergadering.

Reiskosten
Artikel 14
In de kontributie van de spelende leden zijn de reiskosten van en naar de kompetitiewedstrijden inbegrepen.
Door de Algemene Ledenvergadering kan hiervoor een andere regeling worden getroffen.

HOOFDSTUK 4. BESTUUR
Algemene bepalingen
Artikel 15
1.   Het bestuur heeft o.m. tot taak:
a.   De handhaving, uitleg en toepassing van de bepalin­gen van de statuten en dit huishoudelijk reglement.
b.   De uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en van het bestuur.
2.   Voorts doet het bestuur al datgene wat het in het belang van de vereniging en voor het door haar beoogde doel wenselijk acht.

Bestuursvacature
Artikel 16
Bij tussentijds ontstane bestuursvacatures worden de leden zo spoedig mogelijk van de tijdelijke bezetting conform artikel 14 lid 3 van de statuten op de hoogte gesteld.

Aftreden
Artikel 17
1.   Wanneer een bestuurslid zijn functie wil neerleggen moet hij dit schriftelijk mededelen aan de secretaris.
2.   Wanneer het bestuur in zijn geheel aftreedt moet het aanblijven tot de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een nieuw bestuur plaats vindt.
3.   De Algemene Ledenvergadering als bedoeld in lid 2 moet worden gehouden uiterlijk binnen twee maanden na de datum waarop het zittende bestuur besluit om af te treden.

Adviserende leden
Artikel 18
Het bestuur heeft het recht zich te laten bijstaan door adviserende leden. Deze mogen aan de discussies in de bestuursvergaderingen deelnemen maar hebben geen stemrecht.

Vertegenwoordiging
Artikel 19
Elk lid van het bestuur wordt afzonderlijk geacht de vereniging te vertegenwoordigen.

Voorzitter
Artikel 20
De voorzitter leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en hand­haaft de orde daarvan.
Hij heeft het recht de besprekingen te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is, voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht verdere bespreking toe te laten indien tenminste een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden dit wenst.
De voorzitter heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, behalve tot die van de kaskommissie, die in verenigingsverband plaatsvinden.  Hij heeft daar een adviserende stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.

Secretaris
Artikel 21
De secretaris voert alle korrespondentie namens en in overleg met het bestuur. Hij is belast met het bijhouden van het register als bedoeld in artikel 7 lid 5 van de statuten en zorgt dat bij alle vergaderingen aanwezig zijn een presentielijst en een exemplaar van de statuten en het huishoude­lijk reglement.
Hij beheert het archief en bewaart daarin alle inkomende, respectievelijk kopieën van uitgaande stukken, en houdt daarvan een register bij.
Hij zorgt voor de tijdige samenstelling van een overzicht van de gang van zaken in de vereniging over het afgelopen jaar als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de statuten.
Dit jaaroverzicht en de bijbehorende kommissieverslagen zullen worden toegevoegd aan de konvokatie ex artikel 18 lid 2 van de statuten voor de Algemene Ledenvergadering.
Hij maakt bestuursmededelingen en/of besluiten bekend aan de leden.

Penningmeester
Artikel 22
De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke en kontroleerbare wijze. Hij int kontributies, donaties en andere gelden en is gerechtigd daartoe kwitanties af te geven. Hij voert bestuursbesluiten inzake het financieel beheer uit. Hij is verplicht om op verzoek van de andere bestuursleden inzage te geven in de financiële administratie.
Bij zijn aftreden sluit hij de boeken af en draagt deze binnen acht dagen over aan de kaskommissie. De kaskommissie brengt binnen acht dagen rapport uit aan het bestuur. Hij zorgt voor de tijdige samenstelling van het financiële overzicht van de vereniging over het afgelopen jaar als be­doeld in artikel 17 lid 3 van de statuten.
Hij is belast met de inning van de kontributies, doch het bestuur kan dit geheel of gedeeltelijk op zijn voorstel dele­geren.
Hij is belast met de kontrole van de boekhouding bij de diverse kommissies indien deze financiën ter beschikking hebben.

Bestuursvergaderingen
Artikel 23
De voorzitter heeft het recht vergaderingen van het bestuur te beleggen zo dikwijls als hij dit nodig acht.
Op aanvraag van tenminste twee andere bestuursleden is hij verplicht binnen 8 dagen een bestuursvergadering te beleggen.
Bestuursvergaderingen zijn openbaar en derhalve toegankelijk voor alle leden.
Deelname aan de discussie is alleen mogelijk indien het bestuur dit toestaat bij monde van de voorzitter.
Bij behandelingen van punten met een persoonlijk karakter moet de vergadering door niet-bestuursleden tijdelijk worden verlaten, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Stemming in de bestuursvergaderingen geschiedt mondeling, tenzij de meerderheid van de bestuursleden schriftelijke stemming wenst. Bij schriftelijke stemming in de bestuursvergadering geldt hetgeen bepaald is in artikel 21 lid 5 van de statuten voor de Algemene Ledenvergadering.
Besluiten kunnen door de vergadering bindend genomen worden hoe gering de opkomst ook is.
Voorstellen moeten voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.
Voorstellen tijdens de vergadering ingediend kunnen in  behandeling worden genomen tenzij de meerderheid van de bestuursleden zich hiertegen verklaart.

HOOFDSTUK 5. KOMMISSIES
Algemene bepalingen
Artikel 24
1.   De door het bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 16 lid 5 van de statuten ingestelde kommissies worden onderschei­den in permanente en niet-permanente kommissies, welke laat­ste belast kunnen worden met een speciale opdracht en na de vervulling daarvan worden ontbonden.
De permanente kommissies worden vermeld in de bijlagen bij dit reglement.
2.   Omtrent de uitvoering van hun taak zijn de kommissies, bedoeld in dit artikel, te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
3.   Elk voornemen van een kommissie om een vergadering te houden wordt tijdig ter kennis gebracht van het bestuur opdat de voorzitter van de vereniging of zijn vervanger deze vergadering kan bijwonen. Bestuursle­den hebben daarbij toegang tot een kommissievergadering en hebben daar een adviserende stem.
4.   Van elke kommissievergadering wordt een kort verslag gemaakt waarvan een kopie aan het bestuur wordt gezonden.
5.   De kommissie brengt aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.
6.   Bij de ontbinding van een kommissie worden alle aan die kommissie toevertrouwde dan wel door haar beheerde materialen en bescheiden overgedragen aan het bestuur.
7.   Voor iedere kommissie stelt het bestuur een taakomschrijving vast.
8.   Indien een kommissie uitgaven wil doen is hiervoor toestemming van de penningmeester, of een ander bestuurslid nodig conform de statuten artikel 16 lid 8.
9.   Een kommissie moet op deugdelijke wijze gedane uitgaven en ontvangen inkomsten verantwoorden aan de penningmeester.
10  Indien door de kommissie korrespondentie wordt gevoerd dient hiervan archief te worden gehouden. Dit archief dient steeds ter inzage te zijn van de secretaris. 


HOOFDSTUK 6. VERGADERINGEN
Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 25
Voorstellen van leden, ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering moeten tenminste 21 dagen voor de vergade­ring schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. In dit geval worden deze voorstellen aan de agenda toegevoegd. Bij latere indiening staat dat ter beoordeling van het bestuur.
De datum van de in artikel 18 lid 2 van de statuten voorge­schreven Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur heeft het recht personen die daarvoor in aanmerking komen op een Algemene Ledenvergadering te introdu­ceren, onverminderd het gestelde in artikel 19 lid 2 van de statuten.

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Artikel 26
De agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dient, met inachtne­ming van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de statuten, als punten van behandeling tenminste te vermelden:
.    notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
.    ingekomen stukken en mededelingen;
.    jaarverslag van de secretaris;
.    jaarverslag van de penningmeester;
.    jaarverslag van de kaskommissie;
.    vaststelling van de kontributies en donaties;
.    vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
.    verslagen van de overige kommissies;
.    verkiezing van bestuursleden;
.    verkiezing van een kaskommissie;
.    bespreking van het gevoerde en het te voeren beleid;
.    voorstellen van leden;
.    rondvraag;
in nader door het bestuur te bepalen volgorde.

Verslagen
Artikel 27
De verslagen van de diverse kommissies (exclusief de kaskommissie) worden schriftelijk aan de leden beschikbaar gesteld.

Kaskommissie
Artikel 28
Bij de verkiezing van de kaskommissie als bedoeld in artikel 17 lid 5 van de statuten onthouden de bestuursleden zich van stemming.
De kaskommissie stelt de ter inzage ontvangen bescheiden binnen 8 dagen na ontvangst daarvan wederom aan de penning­meester dan wel aan het bestuur ter beschikking.

Schriftelijke stemming
Artikel 29
1.   In geval van schriftelijke stemming worden de stemmen opgenomen door een stembureau. Dit stembureau bestaat uit 3 door de voorzitter aan te wijzen personen.
2.   Voor de telling van de stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de berekening gelaten, conform artikel 21 lid 5 van de statu­ten. 

HOOFDSTUK 7. WEDSTRIJDWEZEN
 
Wedstrijdsecretaris
Artikel 30
De wedstrijdsecretaris wordt benoemd door het bestuur. Hij behandelt alle wedstrijdzaken waaronder: aanschrijvingen, opstellingen, afge­lastingen, terreinkeurin­gen en eventueel aan te wijzen scheidsrechters.
Hij draagt zorg voor een korrekte wedstrijdadministratie.
Verder handelt hij naar de richtlijnen neergelegd in het "reglement van wedstrijden" van het KNKV en het district Oost daarvan.

Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen
Artikel 31
Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen kan door de kommissie belast met het wedstrijdwezen worden gestraft, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.

Aanwijzing aanvoerder
Artikel 32
1.   De kommissies belast met het wedstrijdwezen wijzen voor elk team voor de aanvang van de kompetitie, na overleg met het betreffende team, een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder aan.
2.   De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de ge­schikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht.
3.   De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
4.   De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de bondsformulieren; hij volgt de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op en meldt onregelmatigheden zo spoedig mogelijk.
5.   De teamsamenstelling geschiedt door de met het wedstrijdwezen belaste kommissies, die de coach c.q. aanvoerder eventueel machtiging kunnen geven tot het aanbrengen van wijzigingen in de opstelling.
6.   Bij de jeugd worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde taken opgedragen aan de begeleider van het team.

Trainingen
Artikel 33
Het bestuur stelt, in overleg met de betrokken kommissies de tijden vast waarop de trainingen worden gehouden.
Het bestuur benoemt, in overleg met de betrokken kommissie(s), de trainers. De trainer heeft de algehele leiding. Hij brengt van alle onregelma­tigheden zo spoedig mogelijk verslag uit aan het wedstrijdwezen.

Voorwaarden voor plaatsing in een team
Artikel 34
Aan plaatsing in een team kunnen door de kommissies belast met het wedstrijdwezen voorwaarden worden verbonden, zoals het bezoeken van trainings- en teambijeenkomsten.

Sponsoring
Artikel 35
1.   De sponsoring-overeenkomst dient in overeenstemming te zijn met het door het KNKV vastgesteld sponsor reglement.
2.   Het bestuur bepaalt door welke teams en op welke wijze reclameuitingen ten behoeve van de sponsor worden gevoerd.
3.   Het bestuur kan de leden van de in lid 2 bedoelde teams verplichtingen opleggen welke voortvloeien uit de sponsoring-overeenkomst.

Prijzen
Artikel 36
Gewonnen prijzen, premies en andere vormen van beloning anders dan van persoonlijk karakter blijven eigendom van de vereniging.

HOOFDSTUK 8. GEBRUIK KLUBHUIS
Gebruik klubhuis
Artikel 37
1.   Het gebruik van het klubhuis voor en door leden wordt voor zover nodig door het bestuur of namens het bestuur geregeld.
2.      Bij gebruik door anderen dan leden kan het bestuur bepalingen en richtlijnen doen gelden van bijzondere aard.
3. Gebruikers hebben de verplichting de bepalingen in het bestuursreglement alcoholverstrekking na te leven. Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen.

HOOFDSTUK 9. ERE TEKEN

Steeds Hooger ere teken.
Artikel 38
Het bestuur kan het Steeds Hooger Ere teken uitreiken aan een lid dat zich meerdere jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 39
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Structurele zaken behoren daar­bij te leiden tot voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering tot aanvulling/wijziging van dit reglement.

Artikel 40
Dit reglement treedt in werking per 27 oktober 1993.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenverga­dering dd. 27 oktober 1993.
Hernieuwd vastgesteld voor het artikel 37 lid 3 d.d 15 oktober 2001.
De voorzitter, De secretaris, (Frans Grotendorst) (Jans Hoegen)
Bijlage artikel 24 huishoudelijk reglement
Per 8 oktober 2001 kent de vereniging naast de kascontrolecommissie de volgende kommissies (in willekeurige volgorde):
- jeugdcommissie
- kaartcommissie
- kantinecommissie
- technische kommissie
- werkgroep
- aktie- en aktiviteiten Groep
- redactiecommissie
- interieurcommissie
- dartcommissie
- kampcommissie
- veld-en zaalcommissie
- sponsor promotiecommissie
- clubbladcommisie
Voor de commissies zijn taakomschrijvingen.
Gelezen 9011 keer Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

 • Contact
 • Routes

Contactgegevens

Op zoek naar de telefoonnummers van bijvoorbeeld het Clubhuis of een bestuurslid?

Lees verder

Technische Commissie

Wil je weten wie er in de TC zitten? Klik dan hieronder, of mail rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees verder

Steeds Hooger accommodatie

Heb je meer details nodig van de Steeds Hooger accommodatie (clubhuis, veld)? Hier kun je het vinden!

Lees verder

Routes naar veld/zalen

Steeds Hooger speelt gedurende de winter in een drietal zalen, welke zalen dit precies zijn en hoe je er kan komen? Klik hieronder

Lees verder

Clubinfo

 • Club kleuren +

  Steeds Hooger speelt met witte shirts, korte mouw en zwarte verticale banen. De broekjes en rokjes zijn zwart.
 • Het veld +

  We spelen op kunstgras... we hebben hier twee wedstrijdvelden tot onze beschikking. Omdat we het veld in optimale staat willen behouden zijn noppen hier dan ook niet toegestaan.
 • Lid worden? +

  Wil je lid worden? Uiteraard kun je eerst even onze gezellige club "uitproberen" of gewoon eens een training volgen. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Weet je al zeker? Klik dan hieronder voor het aanmeldformulier.

  Download formulier

 • 1

STH nieuws in je mailbox?schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aan/afmelden sitebeheerder