Procedures

Procedures (1)

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je het clubhuis kan afhuren of hoe het calamiteitsplan eruit ziet zoek ze dan op in deze categorie.

01 Nieuwe Leden.
02 Stoppen met spelen.
03 Eindigen lidmaatschap.
04 Gebruik clubhuis.
05 Gebruik/lenen materiaal.
06 Gebruik shirts en trainingspakken.
07 Kampioenschappen.
08 Huwelijk.
09 Geboorte.
10 Ziekte.
11 Sleutels.
12 Rijden voor wedstrijden.
13 Gebruik sporthallen.
14 Verbandmiddelen.
15 Gebruik en opbergen materiaal.
16 Vergaderingen.
17 Muziek.
18 Speelhoek en speeltuin.
19 Verbod fietsen.
20 Brandpreventie
21 Calamiteitenplan.
22 Ontruimingplan.
23 Gebruik en bezit alcohol en drugs
24 Onderscheidingsbeleid
25 Gebruik alcohol.
26 Regels t.a.v. roken
27.Gebruik televisie
28.Gebruik beamer

1. Nieuwe leden
Indien een nieuw lid zich aanmeldt bij de vereniging: dient voor een junior- en senior lid een bestuurslid
voor de eerste opvang zorg te dragen.voor jeugdleden is dit de taak van het jeugdbestuur.
Het bestuurslid wat voor de eerste opvang zorgt biedt hem/haar zonodig koffie of een consumptie aan en geeft het nieuwe lid de volgende informatie:
- Beleid en doel van de vereniging.
- Welke klasse het eerste en de overige teams spelen, zowel veld als zaal.
- Trainingstijden en namen trainers.
- Laat nieuw lid de accommodatie zien.
- Reikt zonodig de laatste wedstrijdblad uit..
- Geeft informatie over de STH site.
- Geeft informatie over de contributie en inning.
- Reikt een inning machtiging contributie uit.
- Geeft informatie over de leaseshirt.
- Geeft informatie over de clubactiviteiten.
- Verwijst naar het boekje Steeds Hooger ABC.


Vraagt de volgende gegevens:
- Naam en voornaam.
- Geboortedatum.
- Straat, en woonplaats en postcode.
- Telefoonnummer.
- Eventueel E-mail adres
- Welke korfbalervaring.
- Waarom Steeds Hooger.

- Beroep vader en moeder.
Draagt er zorg voor dat deze gegevens zo snel mogelijk bij het secretariaat komen.
Secretariaat zorgt er voor dat via E-mail de TC en penningmeester in kennis worden gesteld.
Hij verwerkt de gevens in Sportlink. De TC neemt zo snel mogelijk contact op met het nieuwe lid om na te gaan bij welk team hij/zij de training kan volgen en in welk team het nieuwe lid gaat spelen. Indien aanwezig wordt het nieuwe lid aan de TC voorgesteld.

2. Stoppen met spelen
Indien een speler/ster stopt met korfballen, maar wel lid blijft van de vereniging, zorgt het team waarin de betrokken speler heeft gespeeld voor het afscheid.
Indien een speler/ster stopt met korfballen en het lidmaatschap opzegt door b.v verhuizing zal ook het bestuur namens de vereniging op gepaste wijze afscheid nemen van betrokkene. De secretaris verwerkt de gegevens in Sportlink.

3. Eindigen lidmaatschap.
Een lid kan het lidmaatschap beëindigen door dit schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat.
Het bestuurslid, belast met werving en behoud leden, zal zich in verbinding stellen met het lid dat heeft bedankt.
Hij/zij zal navraag doen naar de reden van bedanken.
Als vast staat dat het bedanken definitief is zal het secretariaat betrokkene een brief sturen (standaard brief) en deze bedanken voor de inzet tijdens zijn/haar lidmaatschap bij Steeds Hooger. Indien er signalen worden waargenomen dat een lid wil bedanken, zal het bestuurslid belast met werving en behoud zo snel mogelijk contact met betrokkene opnemen om na te gaan wat de oorzaak is van het aanstaande bedanken. Het bestuurslid zal zo mogelijk alle betrokken partijen, die eventueel met het bedanken te maken hebben dienen te horen.
Indien mogelijk zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Alles zal in het werk moeten worden gesteld om het lid te behouden voor de vereniging.

4. Gebruik clubhuis.
Indien commissies of leden gebruik wensen te maken van het clubhuis dient dit aangevraagd te worden bij de beheerder van de kantine. Daarnaast dienen zij het gebruik te melden aan het secretariaat die zorgt voor vermelding in de jaarkalender.
De kantinecommissie draagt er zorg voor dat het gebruik door derden ook in de jaarkalender van de site wordt geplaatst. Het bestuur stelt de volgende prioriteiten bij het gebruik van het clubhuis:
-Competitie wedstrijden.
-Oefenwedstrijden (kan samenvallen met andere activiteiten)
-Trainingen.
-Verenigingsactiviteiten mits ze in de jaarkalender zijn opgenomen.
-Verhuur aan derden ( kan samenvallen met andere activiteiten)
-Verhuur aan scholen overdag (contractuele verplichting).
Mogelijk kan in overleg, een andere activiteit plaats moeten maken indien de commerciële belangen voor de vereniging groot zijn.
De gebruikers overleggen met de kantinecommissie v.w.b de barbezetting en het afhalen en terugbrengen van de sleutels.
De gebruikers dragen er zorg voor dat het clubhuis wordt achtergelaten zoals het bij binnenkomst is aangetroffen.
Voor het afsluiten worden alle prullenbakken geledigd in de grote container.
De instructies van de kantine zijn verder van toepassing.


5. Gebruik/lenen materiaal.
De volgende materialen kunnen door commissies of leden worden gebruikt of geleend:
- Volleybalvelden.
- Barbecue bakken.
- Marktkramen.
- Witte stoelen en tafels.
- Kantine stoelen.
- Palen en manden.
- Ballen.
- las- en serviesgoed.
- Koffiezetapparaten.
- Spelmateriaal.
De geleende artikelen dienen na gebruik, schoon en droog, op de juiste plaats terug gelegd te worden.
Eén van de leden van de werkgroep dient van het te lenen materiaal in kennis te worden gesteld.
Er dient een aantekening en opsomming van de geleende artikelen in het klussenboek van de werkploeg te worden gezet.
Er dient een aantekening op de kalender te worden gezet voor de reservering.

6. Gebruik shirts en trainingspakken enz. door coaches, trainers en spelers..
De spelende leden hebben de beschikking over een lease shirt.
Deze lease shirts worden voor aanvang van de competitie per team uitgegeven in een sporttas.
De spelers van de ploeg hebben de verplichting er voor te zorgen dat deze shirts na de wedstrijd worden verzameld, geteld en gewassen, zodat deze voor de volgende wedstrijd weer bruikbaar zijn.
Bij vermissing van een shirt wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt bij het bestuur.
Deze zal voor vervanging zorgdragen.
Aan het eind van het seizoen moeten de shirts en tassen worden ingeleverd.
Aan het eind van het seizoen vindt inventarisatie plaats, dat schriftelijk wordt vastgelegd.
Verschillende selectieploegen hebben de beschikking over een trainingspak.
De trainingspakken, bodywarmers ,fleeceshirt of inschietshirt worden aan het begin van het seizoen op naam uitgereikt, waarvoor de speler/ster of trainers coaches op een verzamellijst voor ontvangst tekent.De spelers/sters of trainers coaches dienen deze trainingspakken, bodywarmers, fleeceshirt of inschietshirt voor de wedstrijd of training, in de rust en na de wedstrijd te dragen. Wissels dragen het trainingspak gedurende de periode dat zij wissel zijn.
De spelers/sters of trainers coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van het pak en verrichten zelf kleine herstellingen.
De trainingspakken , bodywarmers, fleeceshirt of inschietshirts worden aan het eind van het seizoen ingeleverd.
Van vermissing wordt direct melding gemaakt bij het bestuur de teamleider of coach.
Reserve shirts worden door de wedstrijdsecretaris uitgegeven, deze worden nagebruik gewassen ingeleverd.
Bodywarmers en fleecshirts kunnen tijdelijk worden ingenomen voor gebruik tijdens andere verenigingsactiviteiten.

7.Kampioenschappen.
Bij kampioenschappen gelden de volgende regels.
Indien een senioren- of juniorenploeg kampioen wordt is het de taak van het bestuur de ploeg te feliciteren, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
Een ploeg die kampioen is geworden, krijgt bij thuiswedstrijden bloemen en een consumptiebon per speler uitgereikt. Daarnaast kunnen er broodjes, patat, etc. worden geserveerd.
Bij uitwedstrijden zullen alleen bloemen worden uitgereikt en bij terugkomst in het clubhuis krijgt men een consumptiebon. Daarnaast kunnen er broodjes, patat, etc. worden geserveerd.
Als een ploeg thuis kampioen wordt zal het clubhuis voor spelers en supporters na de wedstrijd geopend zijn tot een nader te bepalen tijdstip.
Als een ploeg elders kampioen wordt zal het clubhuis op verzoek van de ploeg op uur X geopend zijn voor spelers en supporters. De sluitingstijd zal worden bepaald door de kantinebaas. Bij alle feestelijkheden in het clubhuis zal het bestuur vertegenwoordigd zijn.

8.Huwelijk.
Indien een lid in het huwelijk treedt zal een afvaardiging van het bestuur, indien het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen, de receptie of bruilof bezoeken.
Indien een lid 12½,25, 50, 60, 75 jaar getrouwd is en het bestuur hiervan in kennis is gesteld, zal een bestuursafvaardiging acte de présence geven.Er zal een attentie ter waarde van € 30,00 namens de vereniging worden uitgereikt.

9.Geboorte.
Indien bij een lid gezinsuitbreiding plaats vindt zal een afvaardiging van het bestuur acte de présence geven en namens Steeds Hooger een kado aan te bieden.
Het secretariaat draagt er zorg voor dat er een vermelding van de geboorte op de site komt te staan.

10. Ziekte.
Indien een spelend lid of overig lid langer dan 3 weken ziek thuis is, zal de vereniging zorgen dat er een attentie wordt bezorgd.
Indien een lid hoort dat een lid langdurig ziek is (zie punt 2). wordt hij verzocht dit zo snel mogelijk te melden aan een bestuurslid.
Indien deze ziek thuis periode langer dan 8 weken duurt wordt er wederom namens de vereniging een attentie bezorgd.
 

11. Sleutels.
Functionarissen, die sleutels van de accommodatie in bruikleen hebben zijn verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Vermissing van een sleutel dient direct te worden gemeld aan een bestuurslid. Sleutels mogen nimmer worden uitgegeven aan derden zonder toestemming van het bestuur.
Leden, die op de accommodatie moeten zijn, dienen hiervoor toestemming te hebben van het bestuur.
Functionarissen die aangewezen zijn voor het verrichten van diensten of activiteiten kunnen de sleutels en alarmsleutel na afspraak afhalen één van de sleutelhouders. Na gebruik dienen de sleutels direct weer te worden ingeleverd. Zij dienen aantekening te maken van aanwezigheid in het clubhuis op het kantine cahier eigen gebruik.
De functionaris die afsluit overtuigt zich ervan dat: alle sleutels op het sleutelbord aanwezig zijn en alle verlichting gedoofd is, kranen afgesloten zijn, koffiezetapparaat uit is en doorgespoeld, afwasmachine uit, alle deuren van clubhuis en kleedkamers zijn afgesloten en de verwarming teruggezet wordt naar 13 graden en bij strenge vorst 15 graden, zowel in kantine 1 als kantine 2, waarbij alle binnendeuren worden losgelaten.

12. Rijden voor wedstrijden.
Voor chauffeurs die heen en terug rijden voor wedstrijden van Steeds Hooger is het verboden gebruik te maken van alcoholhoudende dranken en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
-Ingehuurde voertuigen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn ingehuurd en niet meer passagiers vervoeren dan is toegestaan.
-De bestuurder controleert het gehuurde voertuig op beschadigingen en verdere gebreken bij afname en inlevering. Geconstateerde tekortkomingen worden direct aan het verhuurbedrijf gemeld. Indien dit niet mogelijk is wordt hiervan achteraf zo snel mogelijk melding gemaakt.
-Privé voertuigen voor vervoer van spelers naar wedstrijden kunnen alleen maar ingezet worden als het betrokken voertuig is verzekerd en een inzittende verzekering is afgesloten. Bij het vervoer van kinderen dient de wettelijke verplichting betreffende kinderzitjes in acht te worden genomen.
-Schade aan privé voertuigen kan nimmer op de vereniging verhaald worden.
-Bij vervoer van spelers met ingehuurde voertuigen o.a. busjes , moeten de volgende prioriteiten en regels in acht worden genomen.
1e. spelers, coach, eventueel teambegeleider en verzorger.2e. reserves
.3e.indien er dan nog plaats over is kunnen er supporters mee.
-Er kan geen extra vervoer worden gedeclareerd voor supporters.

13. Gebruik sporthallen en gymnastieklokalen.
Tijdens het gebruik van ingehuurde sporthallen en gymzalen dienen de regels, gesteld door de beheerder en zaalwacht bij wedstrijden en trainingen in acht worden genomen.
Tijdens wedstrijden en trainingen mag alleen korfbalmateriaal gebruikt worden (palen, korven en ballen) i.v.m verwijtbaar gedrag en aansprakelijkheid bij eventueel ongelukken, die kunnen ontstaan bij gebruik van andere toestellen en materiaal.
Na de wedstrijden en trainingen dient het materiaal netjes op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen.

14. Verbandmiddelen.
Tijdens trainingen en wedstrijden dienen spelers(sters) zelf voor tape, verbandmiddelen en eventueel aspirines te zorgen.
De verbanddoos achter de bar is alleen bedoeld voor noodgevallen.
De verbandmiddelen in de koffer van de ploegverzorging zijn voor gebruik bij blessures en preventie.
Tape kan tegen contante betaling gekocht worden aan de bar.

15. Gebruik en opbergen materiaal.
Het korfbalmateriaal, palen, voetplaten en ballen, dient onder toezicht van de trainer of teamleider opgeborgen te worden. Dit is noodzakelijk om ongelukken en eventuele aansprakelijkheid bij schade en lichamelijk letsel te voorkomen. De leiding blijft verantwoordelijk totdat het materiaal op de juiste plaats ligt.
Plaats materiaal:Ballen in het ballenhok.
-30 seniorballen nummer 5.
-12 pupillenballen nummer 4.
-4 welpenballen nummer 3
-1 voetbal.

Zaalballen:
Iedere Steeds Hooger ploeg heeft tijdens het zaalseizoen een eigen tas met 4 ballen en eventueel hulpstukken voor de paal.
De ballen dienen ook voor de wedstrijden in de zaal te worden gebruikt.

Palen:
2 wedstrijdpalen 3.50 meter (aluminium) onder de overkapping.
-10 voetplaten met pen in het opberghok t.b.v. trainingen op het gras.
-overige palen senior 22 x, pupillen 12 x en 7 x allen verzinkt in de rekken langs het veld.
-26 kunststof manden geel op de kar.
-24 voetplaten gekanteld naast het kunstgras, 6 per platen per houder.
-2 platenkarretjes onder de dug-out.

Opruimen ballen: Om verlies van ballen te voorkomen dienen alle overbodige en niet direct gebruikte ballen door de leiding en leden te worden opgeborgen in het ballenhok.
Gebruik losse lijnen op kunstgras.Er zijn twee haspels met lijnen 1 x blauw, 1x rood. Op de blauwe haspel zitten 4 lijnen van 44 meter aan de einden blauw gekleurd.. Op de rode haspel zitten 2 lijnen van 64 meter aan het eind rood gekleurd.De ploegleiding moet er op toezien dat de juiste lijn op de juiste haspel komt. Het is verboden lijnen aan elkaar te knopen. Defecten moeten direct gemeld worden op het barformulier achter de bar. De werkploeg zal zorgdragen dat het defect zo spoedig mogelijk zal worden hersteld.

16. Gebruik bestuurskamer.
De bestuurskamer is verhuurd aan het KNKV, het districtbestuur en haar commissies hebben de eerste prioriteit v.w. gebruik van de bestuurskamer
Bestuur en commissies die vergaderingen houden mogen gebruik maken van de bestuurskamer.
Vergaderingen dienen vooraf opgegeven te worden bij het secretariaat, welke zorg draagt dat de vergadering in de kalender wordt geplaatst.
Bij gelijktijdig geplande vergaderingen is de prioriteit van gebruik van de bestuurskamer als volgt:
KNKV district Oost
Bestuursvergaderingen.
Vergaderingen
Jeugdcommissie.
Vergaderingen technische commissie.
Vergaderingen overige commissies
Besprekingen individuele personen.
De bestuurskamer dient na gebruik altijd netjes, opgeruimd en afgesloten achter te worden gelaten.

Tijdens de vergadering van Steeds Hooger bestuur of commissies kan er koffie of thee worden genuttigd op kosten van de vereniging. Hiervan dient aantekening te worden gemaakt in het kantineboek.
De bestuurskamer dient na gebruik netjes te worden achter gelaten.

17. Muziek.
Voor, tijdens, na wedstrijden en op trainingsavonden kan via de muziekinstallatie muziek ten gehore gebracht worden in het clubhuis.
Het volume dient zodanig te zijn dat bezoekers en leden elkaar op een fatsoenlijke wijze overal in het clubhuis kunnen verstaan.
De installatie kanalleen  bediend worden door het barpersoneel en si te vinden achter de bar.
Mocht de installatie het niet doen dan dient de PC opnieuw te worden aangezet. Sleutel hangt aan het bord achter de bar.
Bij gebruik van de geluidsinstallatie in de openlucht mogen omwonenden geen geluidshinder ondervinden.
Bij klachten over het volume kan een aanwezig bestuurslid of de kantinebeheerder  het volume  minderen.

18. Speelhoek en speeltuin.
Het gebruik van de speelhoek en speeltuin is toegestaan voor puppies, welpen en pupillen.
Het gebruik van de speelhoek en speeltuin gebeurt op eigen risico.
Het is wenselijk dat een ouder van de kinderen aanwezig is tijdens het gebruik.
Na gebruik van de speeltuin, dienen de schommels en het klimtouw weer opgeborgen te worden op het schap in de hal.
Na gebruik van de speelhoek dient het spelmateriaal opgeborgen te worden in de daarvoor aanwezige speelgoedboxen.
De speelhoek dient netjes te worden achtergelaten.
De jeugdcommissie ziet toe dat de gestelde regels genoemd in deze procedure in acht worden genomen.

19. Verbod fietsen enz.
Het is verboden te fietsen, brommens of met scooters te rijden langs kantine 2, en voor het clubhuis en de kleedkamers.
I.v.m de veiligheid op het terrein dient men de fiets, brommer of scooter mee te voeren aan de hand naar de stalling naast en achter het clubhuis.

20. Brandpreventie.
In het clubhuis zijn o.a, de volgende maatregelen voor brandpreventie genomen.
Bij de ingang een brandslang.
Achterin het clubhuis een brandslang.
In de keuken een brandblusser en branddeken.
Naast de ingang van de massageruimte een brandblusser.
De openslaande deuren in het clubhuis zijn voorzien van vluchtsluitwerk. Deze deuren dienen altijd vrij te zijn van obstakels. Kantinepersoneel draagt er zorg voor dat de deuren altijd zijn ontgrendeld en bij sluiten van het clubhuis weer worden afgesloten. Aan het plafond is noodverlichting aangebracht. Boven de uitgangen zijn verlichte pictogrammen aangebracht.
Het is ten strengste verboden de blusmiddel voor andere doeleinden te gebruiken.

21. Calamiteitenplan.
In een ruimte waar zich meer dan 50 personen ophouden dient wettelijk en calamiteitenplan aanwezig te zijn.
Kaderleden en leden dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het calamiteitenplan.
Een copy van het calamiteitenplan bevindt zich in het clubhuis achter de bar ter inzage voor de leden.
Bij een calamiteit dient gehandeld te worden overeenkomstig dit plan.

22. Ontruimingsplan.
I.h.k.v de gebruikersvergunning voor de Steeds Hooger accommodatie en het calamiteitenplan moet de vereniging in het bezit zijn van een ontruimingsplan.
Het ontruimingsplan is bijlage 9 van het calamiteitenplan.
Bij ontruiming van het clubhuis ingeval van een calamiteit dienen alle aanwezigen de richtlijnen op te volgen, aangegeven door de aanwezige kaderleden of het kantinepersoneel.
Kaderleden en kantinepersoneel treden volgens richtlijnen in het ontruimingsplan op.

23. Gebruik en bezit alcohol en drugs.
Hoe oud moet je zijn om alcohol te mogen kopen en te nuttigen in het clubhuis.
ZWAK-ALOHOLISCHE DRANK. Om zwakalcoholische dranken (bier, wijn en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15% te mogen kopen of nuttigen moet je minimaal 16 jaar zijn.
STERKE DRANK.Voor sterke drank, alle gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15% moet men minimaal 18 jaar zijn.

Het is verboden zwakalcoholische of sterke drank mee te voeren of in het bezit te hebben anders dan diedranken die gekocht zijn aan de bar of een verkooppunt van het clubhuis.
Het is Steeds Hooger deelnemers aan korfbaltoernooien-, happeningen- bijeenkomsten- en kampen verboden zwakalcoholische of sterke drank mee te voeren en te gebruiken. De leiding is bevoegd vooraf en tijdens de happening steekproefsgewijs controles hierop uit te oefenen.
Het is ten strengste verboden op de Steeds Hooger accommodatie in het bezit te zijn van soft- of hard drugs.

24. Onderscheidingenbeleid
Ere teken.
Het Steeds Hooger Ereteken kan uitgereikt worden nadat men zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Steeds Hooger. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Lid van verdienste.
Men kan tot lid van verdienste worden voorgedragen nadat men zich 15 jaar lang verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.

Ere lid.
Voordragen tot Erelid kan 15 jaar na uitreiking van het lidmaatschap van verdienste, indien men nog steeds op enigerlei wijze actief is voor de vereniging.
Verenigingsvrouw-man van het jaar. Ieder jaar wordt op de jaarvergadering de verenigingsvrouw- man bekend gemaakt. De leden kunnen een voordracht doen bij het bestuur van die persoon waarvan zij denken dat deze in aanmerking komt als verenigingsvrouw-man van het jaar.

25 Gebruik alcohol.
In het kader van het alcoholmatigingsbeleid geldt voor het clubhuis van Steeds Hooger een verbod voor de verkoop en het gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens activiteiten waarbij voornamelijk jeugd betrokken is.
Tijdens wedstrijden en trainingen van de jeugd.
- Tot 20:00 uur op avonden waarop jeugd traint.
- Op zaterdag tot 13:00 uur als er jeugdwedstrijden zijn. En verder bij ingelaste jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen vanaf één uur voor aanvang tot 30 minuten na afloop.
- Tijdens jeugdactiviteiten opgenomen in de Steeds Hooger-agenda.
Verder dienen de regels in acht te worden genomen gesteld in het Bestuursreglement alcoholgebruik in de Steeds Hooger-kantine.

26. Regels t.a.v. roken.
In het clubhuis en kleedkamers geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan buiten of onder de overkapping bij de ingang.

27.Gebruik televisie.
De televisie in het clubhuis kan alleen door barpersoneel worden aan- en uitgezet.
Dit kan alleen tijden trainings-wedstrijddagen en andere openingstijden, wanneer er geen sprake is van vergaderingen, cursussen en.

28. Gebruik Beamer.
De beamer kan alleen in overleg met de beheerder visuee-l en disco materiaal worden gebruikt.
Vooraf dienst men hiervoor een afspraak te maken.

Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25
 • Contact
 • Routes

Contactgegevens

Op zoek naar de telefoonnummers van bijvoorbeeld het Clubhuis of een bestuurslid?

Lees verder

Technische Commissie

Wil je weten wie er in de TC zitten? Klik dan hieronder, of mail rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees verder

Steeds Hooger accommodatie

Heb je meer details nodig van de Steeds Hooger accommodatie (clubhuis, veld)? Hier kun je het vinden!

Lees verder

Routes naar veld/zalen

Steeds Hooger speelt gedurende de winter in een drietal zalen, welke zalen dit precies zijn en hoe je er kan komen? Klik hieronder

Lees verder

Clubinfo

 • Club kleuren +

  Steeds Hooger speelt met witte shirts, korte mouw en zwarte verticale banen. De broekjes en rokjes zijn zwart.
 • Het veld +

  We spelen op kunstgras... we hebben hier twee wedstrijdvelden tot onze beschikking. Omdat we het veld in optimale staat willen behouden zijn noppen hier dan ook niet toegestaan.
 • Lid worden? +

  Wil je lid worden? Uiteraard kun je eerst even onze gezellige club "uitproberen" of gewoon eens een training volgen. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Weet je al zeker? Klik dan hieronder voor het aanmeldformulier.

  Download formulier

 • 1

STH nieuws in je mailbox?schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aan/afmelden sitebeheerder