maandag, 03 juli 2006 12:03

Statuten

Geschreven door 

STATUTENWIJZIGING AKC STEEDS HOOGER. 40767RH/AK/JdO.


Op drieëntwintig september negentienhonderddrieënnegentig, verscheen voor mij, mr JAN VAN LEEUWEN, notaris ter standplaats Apeldoorn:

AREND BOEVE, rijksambtenaar, geboren te Zutphen op zeven­tien februari negentienhonderdvijfenveertig, wonen­de De Cloese 76, 7339 CP Ugchelen, ge­huwd.

De comparant verklaarde: In de Algemene Ledenvergadering van de vereniging: "Apeldoornse Korfbalclub-Steeds Hooger", gevestigd te Apeldoorn, hierna ook te noemen: "de vereniging", gehou­den te Apeldoorn op drieëntwintig juni negentienhonderddrieënnegentig, tot welke vergadering alle leden zijn opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten van de vereniging bepaalde, werd met de vereiste meerderheid besloten om de statuten van de vereniging in hun geheel opnieuw vast te stellen, een en ander overeenkomstig een met inachtne­ming van het daaromtrent in de wet en de sta­tuten van de vereniging bepaalde voor de leden ter inzage gelegd en ter vergadering besproken en aangenomen voorstel, nadat daarin enige wijzigingen werden aangebracht, en voorts om de aldus vastgestelde statuten te doen opnemen in een voor de notaris te passeren notariële akte.

De comparant ontleent zijn bevoegdheid tot het doen verlijden van deze akte aan artikel 23 lid 4 van de statuten van de vereniging, zoals deze luiden blijkens een akte van statuten­wijziging op twintig juni negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor H.W. Semmelink, destijds notaris te Apeldoorn. Van gemeld be­sluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van gemelde vergadering.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van vorenbedoeld besluit dat de statuten van de vereniging in hun geheel met ingang van heden luiden als volgt:

NAAM.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Apeldoornse korfbalclub Steeds Hooger".

ZETEL.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Apeldoorn.

 TIJDSDUUR.
Artikel 3. De vereniging is opgericht in juli negentienhonderd tweeëndertig. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

DOEL. Artikel 4.
1.   De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.
2.   Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.
3.       De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.   wedstrijden te doen houden;
b.   deel te nemen aan toernooien;
c.   oefening van de leden te verzorgen;
d.   evenementen op het gebied van de korfbalsport te organi­seren;
e.   de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
f.    aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te
nemen aan de door het verbond uit te schrijven competities;
g.   alle andere wettige middelen, die dienen ter bevordering en tot instandhouding van het verenigingsleven van de in artikel 1 genoemde vereniging.  

LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 5.
De vereniging kent leden en donateurs.

Artikel 6.
1.   Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 7, lid 5 zijn opgenomen.
Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn.
2.   Op voordracht van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

Artikel 7.
1.   De leden worden onderscheiden in seniorleden en jeugdleden.
2.   Seniorleden zijn zij die op de eerste juni van het vereni­gingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3.   Jeugdleden zijn zij die op de eerste juni van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4.   Jeugdleden hebben geen stemrecht voorzover het de onderwerpen betreft als bedoeld in:
- artikel 10, lid 3, ten aanzien van het al dan niet toelaten van seniorleden;
- artikel 16, lid 6 en 7 (goedkeuring Algemene Ledenvergadering bij bepaalde bestuursbesluiten).
In deze gevallen komt het stemrecht toe aan de wettelijke vertegenwoordiger van het jeugdlid.
5.   Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen en verdere voor de vereniging van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 8.
1.   De leden zijn verplicht:
a.   de statuten en de reglementen van de verenging, alsmede de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering na te leven;
b.   de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
c.   de overige verplichtingen, welke de vereni­ging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2.   Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slecht verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

DEFINITIE DONATEURS.
Artikel 9.
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.

 TOELATING VAN DE LEDEN.
Artikel 10.
1.   Wie lid van de vereniging wenst te worden geeft dit schriftelijk door aan het bestuur.
2.   Het bestuur beslist over de toelating van de leden.
3.   Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 11.
1.   Het lidmaatschap eindigt:
a.   door schriftelijke opzegging door het lid;
b.   door schriftelijke opzegging namens de vereniging overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek;
c.   voor het overige op de wijze als genoemd in artikel 2:35 Burgerlijk Wetboek.

2.   Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per één maart, één juni of één november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken onverminderd het overigens omtrent opzegging bepaalde in artikel 2:36 Burgerlijk Wetboek.

3.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.

4.   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisge­ving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGE.
Artikel 12.
1.   De leden en de donateurs zijn gehouden tot het beta­len van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Ledenvergade­ring zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2.   Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

BESTUUR.
Artikel 13.
1.   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.
Ten hoogste twee bestuursleden kunnen ook buiten de verenigingsleden worden benoemd.
De voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden door het bestuur uit hun midden aangewezen. Zij vormen het dagelijks bestuur. Tenminste de helft van het aantal bestuursleden moet meerderjarig zijn, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2.   De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden.
De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens moge­lijk doch slechts na goedkeuring hiervan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 14.
1.   Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenverga­dering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.   Elk bestuurslid treedt uiterlijk af op de tweede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering na zijn benoeming en kan zich herkiesbaar stellen.
3.   Treedt een bestuurslid tussentijds af dan moet het bestuur een vervanger voor het afgetreden bestuurslid benoemen. Deze benoeming dient op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd.
4.   Het bestuurslidmaatschap van uit de leden gekozen bestuursleden eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 15.
1.   Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
2.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

Artikel 16.
1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.   Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.   Het bestuur is bevoegd om strafmaatregelen te nemen.
4.   Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen een lid ontheffing of vermindering van zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging te verlenen.
5.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
6.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
7.   Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot:
-  het aangaan van dadingen;
-  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
8.   De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuursleden gezamenlijk, waarvan tenminste een lid van het dagelijks bestuur moet zijn.
Het bestuur kan individuele bestuursleden machtigen om namens hen rechtshandelingen te verrichten tot een bedrag van duizend gulden of een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen hoger bedrag.
9.   Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel, alsmede elke wijzi­ging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregis­ter dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zutphen.

JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING.
Artikel 17.
1.   Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni en het boekjaar loopt van één mei tot en met dertig april.
2.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten  en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.   Het bestuur brengt op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.   Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daaropvol­gende verenigings­jaar voor.
5.   De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde senior-leden een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6.   De leden van de kascommissie hebben ten hoogste drie jaar aaneensluitend zitting in de commissie.
7.   De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
8.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 18.
1.   Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedra­gen.
2.   Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehou­den. De datum van deze vergadering dient tenminste vier weken tevoren in het officieel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen ondermeer aan de orde:
a.   de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
b.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
c.   verkiezing van het bestuur;
d.   verkiezing van de kascommissie;
e.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
f.    de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
3.   Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bij­eenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe­kers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in ten minste één te Apeldoorn veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 22 lid 1, genoemde termijn.

Artikel 19.
1.   Toegang tot de vergadering hebben alle niet-geschors­te leden van de vereniging en alle donateurs.
Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.   Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
3.   Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 4.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.
Artikel 20.
1.   De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2.   Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering maakt de secretaris of bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter aangewezen persoon, notulen.
Deze notulen worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 21.
1.   Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van deze personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge­bracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beide is gekozen.
5.   Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a.   zijn ondertekend;
b.   onleesbaar zijn;
c.   een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d.   de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
e.   voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
f.    meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
6.   Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de Algemene Ledenvergadering schriftelijke stemming nodig achten.
7.   Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
8.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtskracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
9.   Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergade­ringen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 22.
1.   De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in arti­kel 18, lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 7, lid 5. De termijn voor oproe­ping bedraagt ten minste veertien dagen, behoudens het bepaalde in artikel 18, lid 2 omtrent de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
2.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 23.
1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.   Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een voorstel als hiervoor bedoeld gepubliceerd ofwel in het clubblad dat ten minste vijf dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering onder alle leden wordt verspreid, dan wel separaat aan alle leden toegezonden.
3.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 24.
1.   De vereniging kan onverminderd het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.   Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de bestuurders.
3.   Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging en/of het bestuur waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 25.
1.   De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3.   Op wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 23 van overeenkomstige toepassing.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de compa­rant en mij, notaris, ondertekend.

 
Gelezen 10475 keer Laatst aangepast op zondag, 23 maart 2014 19:25

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

 • Contact
 • Routes

Contactgegevens

Op zoek naar de telefoonnummers van bijvoorbeeld het Clubhuis of een bestuurslid?

Lees verder

Technische Commissie

Wil je weten wie er in de TC zitten? Klik dan hieronder, of mail rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees verder

Steeds Hooger accommodatie

Heb je meer details nodig van de Steeds Hooger accommodatie (clubhuis, veld)? Hier kun je het vinden!

Lees verder

Routes naar veld/zalen

Steeds Hooger speelt gedurende de winter in een drietal zalen, welke zalen dit precies zijn en hoe je er kan komen? Klik hieronder

Lees verder

Clubinfo

 • Club kleuren +

  Steeds Hooger speelt met witte shirts, korte mouw en zwarte verticale banen. De broekjes en rokjes zijn zwart.
 • Het veld +

  We spelen op kunstgras... we hebben hier twee wedstrijdvelden tot onze beschikking. Omdat we het veld in optimale staat willen behouden zijn noppen hier dan ook niet toegestaan.
 • Lid worden? +

  Wil je lid worden? Uiteraard kun je eerst even onze gezellige club "uitproberen" of gewoon eens een training volgen. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Weet je al zeker? Klik dan hieronder voor het aanmeldformulier.

  Download formulier

 • 1

STH nieuws in je mailbox?schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aan/afmelden sitebeheerder